•  UNICEF  - Škola priateľská k deťom
     •  UNICEF  - Škola priateľská k deťom

     •                           
      Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta. 

      Aj tento školský rok 2019/2020 sa naša škola zapojila do projektu UNICEF , ktorý je zameraný na ochranu práv detí na celom svete.

      Prostredníctvom tohto projektu sa naši žiaci dozvedeli o dôležitosti humanitárnej pomoci, o tom, ako žijú ich vrstovníci v krajinách zmietaných vojnami a pustošených prírodnými katastrofami, o tom, ako pomáha UNICEF a ako sa aj oni môžu pomôcť.  Naša práca bola odmenená a získali sme  certifikát, že sme  Škola priateľská k deťom.

    • Príchod žiakov do školy od 15.6.2020
     • Príchod žiakov do školy od 15.6.2020

     • Z dôvodu ďalšieho uvoľnovania opatrení v súvislosti s COVID19 Vám oznamujeme, že od pondelka 15.6.2020 žiaci piateho ročníka prichádzajú do školy v nezmenenom čase, žiaci 1.-4. prichádzajú od 7.30-8.00. Nie je nutné dodržiavať rozostupy, možné je miešať aj skupiny.

      Na základe nových nariadení a na základe záujmu rodičov a žiakov  od pondelka začína fungovať ŠKD.

    • Záujem o ŠKD
     • Záujem o ŠKD

     • Milí rodičia, 

      v súvislosti s uvoľnovaním opatrení je možné od 15.6.2020 otvoriť školský klub detí (môžu sa už miešať skupiny). V prílohe Vám zasielame prihlášku do ŠKD, ktorú je nutné vypísať a zaslať triednej učiteľke do piatka 12.6.2020 do 10. hodiny, z dôvodu možnosti prípravy činnosti ŠKD. Žiaci, ktorí momentálne navštevujú školu, dostali prihlášky v tlačenej podobe.

      Školský klub detí bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 14.45. Poplatok ostáva nezmenený.

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Prihláška: SKD_zaujem_covid.docx

    • Hygienické opatrenia pri výdaji obedov
     • Hygienické opatrenia pri výdaji obedov

      1. Pri vstupe do školskej jedálne je dezinfekcia
      2. Výdaj jedla pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude prebiehať podľa rozpisu
      3. V prípade, ak dieťa náhle ochorie a nestihne si obed odhlásiť, tak si môže prísť zákonný zástupca prevziať obed do školskej jedálne
      4. Obed zákonnému zástupcovi vydá kuchárka pri vstupe do ŠJ, pretože v priestoroch ŠJ je zákaz pohybu cudzích osôb
      5. Obed zákonnému zástupcovi bude vydaný do jednorazového  boxu, pretože je zákaz vydávania obeda do obedára
      6. Tento obed si môže prevziať v čase od 12,00-12,30 h
      7. Treba dodržiavať pred budovou vyznačené odstupy
    • Upresnenie organizácie príchodu detí do školy od 1.6.2020
     • Upresnenie organizácie príchodu detí do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,
      oznamujeme vám, že na základe konzultácie s nadriadenými orgánmi sme pristúpili k úprave podmienok príchodu a odchodu žiakov do školy od 1. júna 2020.
      Rodič v pondelok 1. júna privedie dieťa do školy podľa zverejneného harmonogramu (súrodenci môžu prísť spolu) a okrem Vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa prinesú so sebou i vyhlásenie, že dieťa môže pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení chodiť do školy i zo školy samo, na zodpovednosť rodičov.
      Toto vyhlásenie môžete napísať aj pod Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ručne, nemusí byť vytlačené z počítača.

      Našou snahou je, aby sme zabezpečili čo najjednoduchší spôsob opätovného naštartovania školského vyučovania, avšak musíme dodržiavať usmernenia nadriadených orgánov, ktoré sa neustále upravujú. Tešíme sa na našich žiakov a usilovne pripravujeme všetko, aby sme vytvorili bezpečné a priateľské prostredie.

     • Informácie a pokyny pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí od 1.júna 2020 nastupujú do základnej školy

      • Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Rodičia, zákonní zástupcovia dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Je prísny zákaz vchádzať do areálu školy autom, resp. iným dopravným prostriedkom.
      • Každý žiak vstupuje do budovy hlavným vchodom podľa určeného harmonogramu v sprievode rodiča (zákonného zástupcu, resp. osoby žijúcej v spoločnej domácnosti), ktorý odovzdá vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (viď príloha č.2). Vyhlásenie sa predkladá len prvý deň nástupu do školy (1. júna) a pri vynechaní vyučovania v trvaní 3 za sebou idúcich dní.
      • Zákonný zástupca žiaka sa v priestoroch školy nepohybuje.
      • Každý pri vstupe do školy je povinný mať rúško a vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Pri vstupe do školy každý deň počas ranného filtra školník odmeria každému žiakovi teplotu. Ak žiak nejaví známky ochorenia (prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy, zvýšenej teploty,.. ) môže vstúpiť do budovy školy, prezuje sa v šatni a odíde do triedy. Ak žiak má zvýšenú teplotu, resp. iné symptómy, sprevádzajúca osoba žiaka odvedie domov.
      • Každý žiak počas pobytu v škole musí mať pri sebe v školskej taške zdravotný balíček, ktorý obsahuje: 2 rúška a papierové vreckovky. Bez tohto zdravotného balíčka nebude žiak pustený do budovy školy.
      • Učitelia a žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v skupinách vo svojej triede a exteriéri školy nemusia mať rúška. Platí pre nich výnimka. V ostatných priestoroch (chodba, WC, kabinet,...) sa pohybujú s rúškom.
      • Žiaci sú počas pobytu v škole rozdelení do skupín, ktoré sa nemenia. Na 1. stupni skupinu tvorí trieda. Trieda 5.A  je rozdelená na 2 skupiny, na žiakov z Lomnej a z Krušetnice. (Takého delenie sme zvolili kvôli viazanosti žiakov z Lomnej na autobusové spojenie).

       

      Rozpis príchodu žiakov do základnej školy:

       

      5.A 1.skupina – žiaci z Lomnej: 7.05 – 7.20

      5.A 2.skupina – žiaci z Krušetnice: 7.20 – 7.30

      Spojený ročník 3. - 4.A: 7.30 – 7.40

      Trieda 2.A: 7.40 – 7.50

      Trieda 1.A: 7.50 – 8.00

       

      • Žiak, ktorý nepríde do školy v čase stanovenom v rozpise, nebude pustený do budovy školy a bude musieť ísť domov.
      • V prípade súrodencov je udelená výnimka. Žiak však nesmie meškať na vyučovanie. (tzn. mladší môže prísť so starším súrodencom).
      • Triedy 1. – 4 sa budú vyučovať vo svojich pôvodných triedach.
      • 5.A - žiaci z Lomnej vo svojej triede – kmeňovej 5. A. Žiaci z Krušetnice sa budú vyučovať v triede 7.A.

       

      Časový harmonogram vyučovania

      Žiaci sa nebudú učiť podľa klasického rozvrhu. Budeme využívať blokové vyučovanie, pri ktorom sa striedajú viaceré predmety.

      (P – prestávka, VP – veľká prestávka) viď príloha 1

       

      Po žiakov, ktorí nie sú prihlásení na obed príde rodič, zákonný zástupca, resp. osoba žijúca v spoločnej domácnosti v čase, kedy sa končí vyučovanie; čaká pred budovou školy v odstupoch 2m.

       

      Časový harmonogram vydávania obedov - viď príloha 2

       

      Po vydaní obeda podľa určeného harmonogramu po každého žiaka príde k budove jedálne rodič, zákonný zástupca, resp. osoba žijúca v spoločnej domácnosti.

       

      Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Môže organizovať podujatie len na úrovni skupiny, bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole za účelom pobytu v prírode počas vyučovania. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

      Ak sa zo začiatku vyskytnú organizačné problémy, budeme ich priebežne riešiť.

      Všetky nové informácie týkajúce sa prevádzky ZŠ budú zverejnené na stránke základnej školy, ktorú treba pravidelne sledovať.

      V prípade nejasností môžete kontaktovať:

       Základná škola – 043/5572225; 0918 739166; 0918 744 350

      Na stiahnutie:

      Vseobecne_pokyny.pdf

      priloha_Zs_vyhlasenie.pdf

    • Matematický klokan - online
     • Matematický klokan - online

     • Milí rodičia, žiaci,

      všetci, ktorí ste sa prihlásili na Matematického klokana, máme pre Vás dobrú správu. Tento rok sa uskutoční táto súťaž online. Aj keď sa niektorí vraciate do školy od 1.6.2020, všetci z vás budú robiť Matematického klokana online kľudne  z domu, nakoľko nevieme, ktorí žiaci prídu do školy, ktorí nie, a aká bude presne organizácia vyučovania. Každý žiak, ktorý sa na súťaž prihlásil, dostane do edupage inštrukcie s kódom na prihlásenie. 

      Prvé pokyny:

      Od 25. – 31. mája sa skúšobne prihlás kódom, ktorý si dostal od školského koordinátora. Môžeš si vyskúšať aj cvičný test. Je to potrebné, aby si zistil, či nebude nejaký problém s prihlásením.

      Naostro súťažíme 8. – 12. júna -  V daný deň sa môžete podľa kategórie prihlásiť kedykoľvek od 8.00 - 19.00 hod.

       

    • Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre základné školy
     • Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre základné školy

     • Milí rodičia, žiaci,

      ministerstvo školstva  vydalo organizáciu a pokyny pre základné školy formou videonávodu na facebooku. Všetky najnovšie informácie sa dozviete na minedu.sk, ucimenadialku.sk. 

      Postupne Vás budeme informovať o ďalších krokoch spojených s nástupom detí do škôlky a školy od 1.-5. ročníka ZŠ. Informovaní budete aj správami v edupage.

      Videonávod ZŠ

      Videonávod MŠ

       

     • Jedálenské okienko

     • Milé mamy, znova vám prinášame recepty na chutnú polievku a hlavné jedlo a nájdu sa tu aj nátierky, ktoré môžete pripraviť na raňajky alebo olovrant.

      Nátierka: Cícerová

      Potrebujeme: cícer, maslo, cibuľu, soľ, biely jogurt

      Cícer namočíme a uvaríme do mäkka. Uvarený prepasírujeme alebo rozmixujeme. Maslo vymiešame s jogurtom, očistenou, na jemno pokrájanou cibuľou, pridáme cícer a dochutíme soľou. Dobre vyšľaháme a podávame s pečivom.

      Nátierka: Vlašská

      Potrebujeme: vajcia, dusenú šunku, maslo, plnotučnú horčicu, sterilizované uhorky, cibuľu, soľ

      Maslo vymiešame s horčicou, pridáme očistenú, na jemno pokrájanú cibuľu, na drobné rezance pokrájanú šunku a sterilizované uhorky. Všetko dobre vymiešame. Nakoniec pridáme posekané na tvrdo uvarené vajcia. Dochutíme soľou. Podávame s pečivom.

      Polievka: Pórová so zemiakmi a syrom

      Potrebujeme: vodu, pór, zemiaky, olej, múku, maslo, soľ, ochucovadlo, petržlenová vňať, tvrdý syr

      Umyté, očistené, nadrobno nakrájané zemiaky dáme variť do slanej vody. Na časti oleja speníme očistený, umytý pokrájaný pór, podlejeme vodou a dusíme.  Pridáme k uvareným zemiakom. Polievku zahustíme nasucho opraženou múkou, pridáme olej, vodu, zjemníme maslom, dochutíme ochucovadlom a varíme ešte 20 minút. Pred konzumáciou pridáme umytú posekanú petržlenovú vňať. Strúhaný syr vkladáme do hotovej polievky do každej porcie zvlášť.

      Hlavné jedlo: Koložvárska kapusta

      Potrebujeme: bravčové pliecko, mäkkú salámu, klobásu, olej, ryžu, cibuľu, soľ, mletú červenú papriku (sladkú), rascu celú, mleté čierne korenie, smotanu, strúhanku, kyslú kapustu

      Na časti oleja opražíme očistenú nakrájanú cibuľu, pridáme umyté na hrubo zomleté mäso, mletú červenú papriku, soľ, rascu a mleté čierne korenie. Podlejeme vodou a dusíme. Na zvyšnej časti oleja udusíme pokrájanú kyslú kapustu spolu s nakrájanou klobásou na kúsky. Pre deti MŠ použijeme pokrájanú mäkkú salámu. Pekáč vymastíme olejom, posypeme strúhankou a vrstvíme kyslú kapustu, dusené mäso so šťavou, zvlášť udusenú ryžu. Poslednou vrstvou je kapusta. Zalejeme smotanou a pečieme 45 minút.

      Príloha: varené zemiaky, zemiaková kaša.

      Prajeme dobrú chuť.

     • Jedálenské okienko

     • Opäť prišiel čas vám ponúknuť recepty na vynikajúci obed.

      Polievka: Milánska

      Potrebujeme: vodu, olej, múka hladká, rajčiakový pretlak, kryštálový cukor, smotana, vajcia, čerstvý kôpor, soľ, hrubá múka

      Múku hladkú nasucho opražíme, pridáme olej, zalejeme vodou, dobre premiešame, pridáme rajčiakový pretlak, cukor, soľ a uvaríme. Z hrubej múky a vajec pripravíme riedke cesto z ktorého robíme halušky a dávame ich do vriacej polievky. Polievku dochutíme smotanou a očisteným nasekaným kôprom. Varíme 20 min.

      Hlavné jedlo: Kuracie prsia na francúzsky spôsob

      Potrebujeme: kuracie prsia, olej, smotana, maslo, grilovacie korenie, soľ, zemiaky

      Kuracie prsia umyjeme pod tečúcou vodou, osušíme, nakrájame na porcie, osolíme a posypeme grilovacím korením. Poukladáme do olejom vymasteného pekáča, prikryjeme umytými, očistenými na hrubé plátky pokrájanými zemiakmi, na ktoré poukladáme plátky masla, zakryjeme a dáme do rúry piecť. Polomäkké zemiaky zalejeme smotanou a odokryté dopečieme do ružova.

      Podávame s rôznymi zeleninovými šalátmi.

    • Zápis prvákov do základnej školy, rozhodnutia
     • Zápis prvákov do základnej školy, rozhodnutia

     • Vážení rodičia, 

      dňa 11.5.2020 sa uskutoční preberanie rozhodnutí o prijatí dieťaťa na primárne vzdelávanie, zároveň sa budú podpisovať odoslané online prihlášky. Preberanie prebehne za prísnych hygienických opatrení (rúška, rukavice, vlastné pero) podľa priloženého harmonogramu, ktorý je nutné dodržiavať. 

      Podrobnejšie inštrukcie Vám budú zaslané na e-mail uvedený v prihláške.

      Harmonogram_prvaci.docx​​​​​​​


    • Elektronická prihláška do materskej školy
     • Elektronická prihláška do materskej školy

     • Vážení rodičia,

      dnes bola sprístupnená online elektronická prihláška na zápis do materskej školy v Krušetnici. Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo v budúcom školskom roku materskú školu, je potrebné vyplniť túto prihlášku s doloženým rodným listom (príloha súboru v prihláške) do 31.5.2020

      Potvrdenie od lekára pre dieťa je nutné odovzdať do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania priamo v MŠ Krušetnica.

      Prihlášku vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa len v tom prípade, ak dieťa ešte nenavštevuje našu materskú školu.

      Prihlášku môžete vyplniť tu: prihláška

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že od 1.5.2020 sú nasledovné zmeny:

      Výchovný poradca: Mgr. Sylvia Rusnáková

      Triedna učiteľka 6.A: Ing. Mária Sumegová

      Zmena vyučujúcej: za Mgr. Miroslavu Zigmanovú preberá úväzok Ing. Mária Sumegová

      V prípade nejakých otázok už kontaktujte novopoverené pani učiteľky.

    • Nové!!! Upresnenie k prihláškam na stredné školy + harmonogram
     • Nové!!! Upresnenie k prihláškam na stredné školy + harmonogram

     • Vážení rodičia, žiaci,

      na základe dnešného nového usmernenia ministerstva školstva k podávaniu prihlášok na stredné školy sa dostaví žiak dňa 4.5.2020 - v pondelok za prísnych hygienických podmienok (rúško, rukavice) do školy z dôvodu podpisov prihlášok na stredné školy. Podľa dnešného usmernenia nie je nevyhnutný podpis zákonného  zástupcu, to znamená, že rodič sa môže, ale nemusí dostaviť.

      Taktiež sa nebudú vydávať zápisné lístky, rodičia po prijatí žiaka na školu budú vypisovať tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (viď príloha).  Toto pošlú potom vypísané na základe rozhodnutí o prijatí na stredné školy podľa podmienok uvedených v rozhodnutiach o prijatí/neprijatí. Tieto si stanovujú stredné školy.

      Kvôli prísnym opatreniam sme vypracovali harmonogram príchodu do školy na konkrétny čas. (viď príloha)  Žiadame Vás, aby ste ho dodržali. Účasť žiakov v tento termín je nutná. Ďakujeme za pochopenie. 

      Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy si môžete preštudovať na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

      Prílohy:

      harmonogram(1).pdf

      zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium.docx

     • Jedálenské okienko

     • Opäť vám prinášame recepty ako pripraviť chutný obed.

      Polievka: Brokolicová krémová

      Potrebujeme: brokolicu, smotanu, mlieko, maslo, olej, zemiaky, múku hladkú, soľ, vodu

      Očistenú, umytú brokolicu dáme variť do osolenej vody ( môže byť aj mrazená). Uvarenú brokolicu zmixujeme. Pridáme na kocky pokrájané zemiaky a uvaríme. Múku nasucho opražíme, pridáme olej, mlieko a smotanu. Polievku zjemníme maslom a varíme 20 minút.

       

      Hlavné jedlo: Bravčová roláda na pražský spôsob, dusená ryža, šalát jablkový  s pomarančom

      Potrebujeme:  bravčové stehno, olej, cibuľu, múku hladkú, soľ, hrášok sterilizovaný, šunka  dusená, vajcia

      Bravčové stehno umyjeme, nakrájame na pláty, naklepeme, osolíme, naplníme plnkou, zvinieme a zaistíme kovovou ihlou alebo potravinovou niťou. Na časti oleja opražíme, pokrájanú cibuľu, opečieme naplnené mäso, podlejeme vodou a dusíme do mäkka. Udusenú roládu vyberieme a pokrájame na porcie. Šťavu zahustíme nasucho opraženou múkou rozriedime s vodou, dochutíme soľou a varíme 20 minút.

      Plnka: Na zvyšnej časti oleja pripravíme z vajec, hrášku a nakrájanej šunky praženicu, ktorou plníme naklepané pláty.

      Šalát: Jablkový s pomarančom

      Potrebujeme: jablká, pomaranče, citrón, cukor podľa chuti

      Umyté, očistené jablká postrúhame, pomaranče ošúpeme a pokrájame na malé kocky. Dochutíme citrónom a cukrom.                        

    • Rozhodnutie - hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie
     • Rozhodnutie - hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Hodnotenie žiakov v ZŠ s MŠ Krušetnica 83 v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania  v školskom roku 2019/20

                                                                                 

      Riaditeľka školy po online prerokovaní s pedagogickou radou v čase mimoriadnej situácie rozhodla takto:

      1. prvom ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
      2. druhom deviatom  nebudú klasifikované predmety: HUV, VYV, TSV, PVC, NBK, INF, OBN, THV.
      3. NA vysvedčení bude v neklasifikovaných predmetoch uvedené: absolvoval/ -a, resp. neabsolvoval/a.
      4. Žiaci  so ŠVVP vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu  pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A budú hodnotení formou slovného hodnotenia.
      5. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2.stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin (slabá spolupráca žiakov s vyučujúcimi, neplnenie domácich úloh, vyhýbanie sa zadaným povinnostiam,..) neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možne najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

                                                                                  PaedDr. Ing. Mária Olešová

                                                                                  Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83

       

     • Jedálenské okienko

     • Tento týždeň sme sa rozhodli trocha potešiť  detské mlsné jazýčky sladkým dezertom, ktoré mávali na olovrant, keď navštevovali materskú školu. Preto vám dávame tip, ako aj doma urobiť sladkú maškrtu.

      Dezert č.1 – Puding jablkový s piškótami

      Potrebujeme: jablká, vanilkový puding, kryštálový cukor, škoricový cukor, voda, piškóty

      Očistené jablká pokrájame na väčšie kúsky a uvaríme vo vode. Pridáme kryštálový cukor, vanilku a škoricový cukor. Vanilkový puding rozmiešame v troche vody a zahustíme uvarené jablká. Do kompótových misiek striedavo kladieme jablkový puding a piškóty. Jablká nesmú byť rozvarené.

      Dezert č. 2 – Krém jogurtový s tvarohom a banánmi

      Potrebujeme: biely jogurt, tvaroh, práškový cukor, vanilka, banány

      Jogurt, prelisovaný tvaroh, vanilku, práškový cukor vyšľaháme, pridáme ošúpaný banán a vyšlaháme do peny. Podávame v kompótových miskách.

      Ďalej pokračujeme s hlavným jedlom:

      Polievka – Kapustová s rajčiakovým pretlakom

      Potrebujeme: hlávkovú kapustu, rajčiakový pretlak, čierne korenie celé, olej, hladká múka, soľ, rasca, maslo, cukor, ochucovadlo – vegeta bez glutamanu, zemiaky

      Očistenú, umytú a na rezance nakrájanú kapustu dáme variť do slanej vody, pridáme rascu, zemiaky a čierne celé korenie. Keď kapusta zmäkne pridáme pretlak. Na oleji opražíme cibuľu, pridáme múku, zalejeme vodou a vylejeme do polievky. Zjemníme maslom, dochutíme cukrom a ochucovadlom. Necháme variť 20 minút.

      Hlavné jedlo – Morčacie prsia zapekané so syrom, dusená ryža, šalát mrkvový sladký

      Potrebujeme: morčacie prsia, olej, syr, hladká múka, maslo, korenie mleté čierne

      Morčacie prsia umyjeme, nakrájame na plátky, naklepeme, osolíme a okoreníme. Obalíme v hladkej múke a prudko opečieme na horúcom oleji. Opečené mäso poukladáme do pekáča, podlejeme vodou a dusíme do mäkka. Na každú porciu dáme syr a kúsok masla a dáme zapiecť. Podávame s dusenou ryžou a mrkvovým šalátom.

      Mrkvový šálát sladký

      Potrebujeme: mrkva, citrón, med, kokos

      Mrkvu očistíme a nastrúhame na jemno. Pridáme citrón, kokos, med.

       

      Dobrú chuť prajeme.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia,

      od dnes môžete podávať online prihlášku na zápis do prvého 1.ročníka ZŠ.

      Prihláška: https://zskrusetnica.edupage.org/register/

      Upresnenie: Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Dieťa môžete prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky tu: Online prihláška

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

      • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Prihláška: https://zskrusetnica.edupage.org/register/

     • Linky pomoci

     • Na základe žiadosti koordinátorky ochrany detí pred násilím zverejňujeme linky  pomoci. 

      V čase šírenia vírusu COVID – 19 sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislosti členov domácnosti.  Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku aspoň zverejnením liniek pomoci na webových stránkach. 

      Linka detskej istoty   

      nonstop/bezplatne/anonymne/telefón 116 111

       

      Internetová linka dôvery pre mladých chat/email/anonymne

      od 7.00 – 00.00 hod.  www.IPcko.sk

       

      Centrum pedag.-psych.poradenstva a prevencie Námestovo

       od 8.00 – 22.00 hod. 0911 127 111

       

      ÚPSVR Námestovo - sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately

      043 2445 600, 0917 955 500

       

      Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín

       od 8.00 -  16.00 hod. 0911 539 116

       

      súkromné Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín   

      od 8.00 – 16.00 hod. 0948 878 875

       

      Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi Rabča             

      0914 320 520

       

      Linka dôvery Nezábudka 

      nonstop/bezplatne/anonymne 0800 800 566

       

      Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

      nonstop/bezplatne  0800 212 212 

       

      V prípade nebezpečenstva    

      polícia 158

     • Veľkonočné prianie

     • Milí rodičia, žiaci, priatelia,

      Prajem Vám v mene svojom i v mene celého kolektívu zamestnancov našej školy, aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom. Jednoducho všetkými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria. Aj keď sú tieto veľkonočné sviatky odlišné ako po iné roky, veríme, že sa v čo najbližšej dobe všetci stretneme a život pobeží ďalej. Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať žiakom aj rodičom za svedomitú prípravu v tomto ťažkom období, ktoré je pre nás všetkých náročné. Ešte raz ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje