• Erasmus +

    • V rámci programu ERASMUS+, výzvy 2019 KA101 - Vzdelávacia mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, naša škola získala finančný príspevok na realizáciu projektu Učíme cudzí jazyk s európskym srdcom, ktorý trvá od 1.7.2019 do 30.06.2020.

      

     Myšlienka projektu sa nesie v duchu motta našej školy, ktoré znie: „Chceme vedieť, poznať a dokázať.“ Pre jeho naplnenie si škola vo svojom smerovaní vytýčila 4 hlavné priority – kvalitu, tvorivosť, spravodlivosť a priateľský duch.

     V súvislosti s Európskym plánom rozvoja a jeho napĺňaním, tento projekt pomôže Základnej škole:

     - získať odborné skúsenosti pri práci s deťmi a mládežou

     - získať odborné skúsenosti pri testovaní, či pri výučbe v jednotlivých ročníkoch

     - osvojiť si nové metódy, formy a techniky pre jazykovú výučbu detí a mládeže

     - posunúť spoluprácu školy na medzinárodnú úroveň

     - spoznať multikultúru Anglicka

     - zdieľať získané vedomosti a poznatky počas odborných seminárov, či možných zahraničných stáží

     - dať priestor pedagogickým zamestnancom získať nové vedomostí a zručnosti, prípadne rozšíriť si

     doterajšie.

     - zapojiť pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú rôzne vekové kategórie na škole a zadať im určitú úlohu v súvislosti s mobilitou, aby sa splnili ciele vrámci projektu

     - získať zdravé sebavedomie, väčšiu flexibilitu a plynulosť pri dorozumievaní sa v cudzom jazyku a tým reprezentovať školu na vysokej úrovni

     - získať autentický materiál a vytvoriť databázu materiálov a učebných textov získaných na jednotlivých mobilitách a naplno ich využívať vo vyučovacom procese

      

     Z vyplývajúcich potrieb našej školy nasledujúcimi kurzami dosiahneme stanovené ciele tým, že získame:

     1. Language and Methodology refresher

     - oboznámenie sa s najnovšími metodológiami učenia sa cudzích jazykov, manažment zručností v triede a praktické techniky učenia

     - stratégie na motivovanie a zapojenie našich žiakov do vyučovacieho procesu

     - zdokonalenie jazykových kompetencií a získanie sebavedomia v používaní angličtiny v triede

     - väčšie interkultúrne povedomie

     - šancu zdieľať myšlienky s učiteľmi z iných krajín a budovať vlastnú podpornú sieť vyučovania na medzinárodnej úrovni

     - znovuzískanie inšpirácie, motivácie a zmysluplného účelu pre nový školský rok

     2. CLIL Primary

     - širšie porozumenie jadra vlastností CLIL prístupu k vyučovaniu angličtiny

     - stratégie na posilnenie kritického myslenia u žiakov ohľadom obsahu a jazyka

     - zvýšenie schopnosti plánovať, učiť a sprístupniť učenie na CLIL hodinách

     - zdokonalenie jazykových kompetencií a zručností súvisiacich s CLIL

     - väšie interkultúrne povedomie a základná úlohu v CLIL kontexte

     - zvýšenie porozumenia ako posilniť kvalitu pokrokov v učení a vyučovaní v rôznych CLIL kontextoch

     Naša základná škola začlení kompetencie a skúsenosti nadobudnuté zamestnancami zapojenými do projektu nasledovne:

     - júl - august 2019- absolvovanie štrukturovaných jazykových pobytov

     - zverejnenie realizovaných mobilít na webovom sídle školy a Žilinského samosprávneho kraja

     - september 2019 - zorganizovanie akcie Deň jazykov

     - vytvorenie databázy získaných materiálov z realizovaných mobilít

     - november - december 2019 diseminácia a implementácia poznatkov prostredníctvom školení,

     workshopov, metodických dní, prezentácií a realizácií otvorených hodín

     - január – február 2020 – informovanie o zahraničných mobilitách a implementácii nových inovatívnych metód v regionálnej televízii a tlači

     - marec 2020– jazykovo-kultúrny večer v kníhkupectve Libresso

     - apríl 2020– projekt Noc anglických rozprávok

     - jún 2020 - vyhodnotenie splnenia úloh a podane záverečnej správy projektu

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje