• Projekty


    • Projekty

      

     Podpora školskej inkúzie v ZŠ Krušetnica

      Naša škola vypracovala rozvojový projekt: „Podpora školskej inkúzie v ZŠ Krušetnica

     Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie, uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelaní všetkých žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP.
      

      
      

     E-twinning 

      

     Školy navzájom vymieňajú znotované piesne typické pre regióny, piesne nacvičia a usporiadajú vystúpenie. Oba projekty chceme rozšíriť a zapojiť sa do spolupráce aj s inými školami v Nemecku, Poľsku a Rakúsku.Druhý projekt - Pieseň nás spája - so školou Proseč, žiaci opisujú svoju školu, obec v nemeckom jazyku.  Prvý projekt - Letom svetom za školou v Ostrave. Prihlásením do internetového projektu sme si našli partnerov a začali spoluprácu s dvoma školami v Poľsku. Z dôvodu prestavby školskej budovy sa v septembri partnerstvo skončilo. Od októbra 2005 máme partnerstvo s českými školami. Pracujeme s nimi na 2 projektoch.
      

     Socrates-Comenius
     Socrates Comenius - partnerstvá škôl
     Projekt je zameraný na rozvíjanie partnerských vzťahov medzi školami a zdokonalenie vedomostí jednotlivých európskych národov. Partnerské školy sú: ZŠ s MŠ Krušetnica, škola ZARAGOZA (Španielsko) a škola RZESÓV (Poľsko). Prínos aktivity je v procese budovania informačnejj spoločnosti. Výsledkom sú spoločné práce žiakov vo forme brožúr, kalendárov, multimediálnych materiálov, prezentácií na internete a pod....

      Škola_hrou
     I. a II. ročník internetovej olympiády
     V minulom šk. roku (2005/06) sa začal I. ročník internetovej olympiády pre všetkých žiakov ZŠ. S prvým ročníkom boli sem tam problémy s registráciou, vyhodnotením testov a niekedy aj so serverom, ale tento rok sme sa zaregistrovali a všetko prebieha podľa plánov. Žiaci si môžu overiť svoje vedomosti z predmetov, ktoré každodenne absolvujú. Nám nezostáva nič iné, len popriať im veľa šťastia, aby dopadli čo najlepšie v celoslovenskom hodnotení.

      

      Slovenské clip ARTs
     Žiaci pripravovali na krúžkoch Práca s počítačom svoje vlastné kliparty. Tento projekt rozvíja počítačovú gramotnosť detí, zdokonalenie práce s grafickými editormi, rozvíjanie výtvarných zručností a rozvoj vnímania a estetickosti.

     lesoochr.
     Lesoochranárska škola 2005
       Cieľom projektu bolo na vychádzkach poznávať krásy okolitých lesov a zároveň ich fotiť . Získané fotografie sa ďalej spracúvali, triedili a tie najlepšie boli zaslané poštou organizátorovi súťaže.

      Biblické-postavy
     Biblické postavy 
       Projekt je pokračovaním predchádzajúcej časti projektu Biblické postavy, ktorá prebiehala v školskom roku 2004/2005. Cieľom projektu je viesť žiakov a študentov ku tvorivosti a vyjadreniu vlastných predstáv o Poslednej večeri, kde sú hlavnými postavami Pán Ježiš a apoštoli, podporiť záujem o náboženskú výchovu a náboženstvo prostredníctvom biblických postáv Nového zákona, pochopiť odkaz a význam biblických postáv pre človeka dnešnej modernej doby.


       Cezhraničná spolupráca s Poľskou republikou
     Ešte pred vstupom do EÚ nadviazala naša škola úzku spoluprácu s poľskou školou v Krakove. Každoročne poriadame výmenné pobyty. Cieľom našej spolupráca je oboznámiť sa s históriou, kultúrou a súčasnosťou PĽR. Naši pedagógovia si vymieňali svoje skúsenosti vo výchovno - vzdelávacom procese. Organizujeme rôzne semináre. Naposledy sme sa zúčastnili konferencie vo februári 2005. Spolu so žiakmi našej školy sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Oświencimu a Vieliczky.

      Nadácia-COOP
     Nech sa nám netúlajú
     Zmyslom projektu je dostať deti z ulice, motivovať ich, aby našli svoju cestu k svojim záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa, ako aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.     Otvorená-škola
     Otvorená škola 
     Prostredníctvom projektu poskytuje škola svoje informačné a počítačové vybavenie nielen rodičovskej verejnosti, ale i okolitej mestskej komunite. Ciele projektu: vytvoriť zo školy centrum vzdelávania pre širšiu lokálnu komunitu v oblasti budovania informačnej spoločnosti v obci, zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov a ich rodičov, priblížiť sa viac k obyvateľom obce, rozšíriť spoluprácu medzi školou a zriaďovateľom - obecným úradom pri zavádzaní IKT do vyučovania a šírenia počítačovej gramotnosti v obci, rozšíriť spoluprácu medzi ZŠ a materskou školoui v obci v oblasti šírenia digitálnej osvety prostredníctvom organizovaných aktivít zviditeľniť školu v povedomí nielen našj obce, , ale aj celého regiónu, aktívnou činnosťou a výsledkami práce školy a učiteľov získavať potenciálnych sponzorov - finančné zdroje na financovanie ďalších aktivít, umožniť sociálne slabším skupinám (nezamestnaným, dôchodcom,...) v námestovskom regióne získať základy počítačovej gramotnosti, vytvoriť v škole centrum - multimediálnu študovňu s prístupom na internet, čím bude zabezpečená dostupnosť internetu a služieb pre širokú verejnosť.


     Projekt INFOVEK
     Projekt infovek
     Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, inými slovami vytvoriť predpoklady, aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojími vrstovníkmi z Európskej únie. Priestorom, kde sa táto príprava musí odohrávať je škola. Aby škola tútonáročnú úlohu bola schopná zrealizovať musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť z tradičnej školy na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. Naša škola bola do Projektu INFOVEK vybratá v roku 2002.
     Ciele projektu:
     prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť tradičnú školu na modernú globálnu školu tretieho tisícročia, moderné riadenie školy, neustála flexibilná inovácia vyučovania, systematická príprava žiakov na život a prácu v informačnej spoločnosti, aby na školách mali reálnu možnosť pracovať s Internetom všetci žiaci, aby všetky deti dostali rovnakú šancu uplatniť sa v modernej informačnej spoločnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje