• Výchovný a kariérový poradca

    • Výchovný a kariérový poradca

      

      

     Výchovný poradca : Mgr. Sylvia Rusnáková

     Konzultačno-poradenský deň: streda od 8.00 - 15.00 hod.

      

     Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Je to veľmi široká oblasť a vzhľadom na to, že výchovný poradca je riadnym aprobovaným učiteľom. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh.
     Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:


     - s vedením školy
     - s jednotlivými pedagógmi,
     - s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),
     - so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),
     - s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),
     - s protidrogovými koordinátormi,
     - s koordinátormi pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva,
     - s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
     -s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
     - s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
     - so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
     - s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva,
     - so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),
     - organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,
     - účasť na rodičovských združeniach,
     - podľa potreby uskutočniť osobné návštevy v rodinách detí,- permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
     - vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
     - realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,
     - pomáhať pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov zo sociálne slabších rodín,
     - pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
     - podporovať duševné zdravie žiakov i učiteľov v škole,
     - spolupráca pri organizovaní dňa otvorených dverí v škole.

      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok)

      Čo robiť, keď chcete vybrať strednú školu

      
     Na prvom mieste by rodič mal zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov (bývalý Monitor 9). Tie už riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú.

     - Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy.  Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.

     - V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť danú školu na deň otvorených dverí, burzu povolaní. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť niektorú z pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i pedagogiky.

     - Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:
     a) zdravotné –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom,
     b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je veľmi vhodnou voľbou napríklad Škola knihovníckych a informačných štúdií.
     c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové, alebo len z určitých predmetov apod.

     - Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.
      
      

     Čo by ste mali pred výberom o strednej škole vedieť

      

     Systém stredných škôl na Slovensku

     Od 1. septembra 2008 tvoria sústavu stredných škôl:
     - gymnáziá,
     - stredné odborné školy,
     - konzervatóriá.

     Stredné vzdelanie sa člení na
     a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,  

     b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,  

     c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,  

     d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

      

      Čo nás čaká pred prijímacími skúškami

           Žiak 9. (resp. 8.) ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na SŠ. Môže si podať prihlášky na dve rôzne SŠ alebo obidve prihlášky na jednu SŠ na dva rôzne študijné alebo učebné odbory.

          Okrem toho si môže žiak podať 2 prihlášky na školu, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu(tzv. talentové skúšky) – v tom prípade si jeden žiak môže podať spolu 4 prihlášky na SŠ v 1. kole prijímacích skúšok.

          Informácie o podávaní prihlášok, štatistiky naplnenosti študijných odborov, termíny  a formy prijímacích skúšok, kritériá na prijatie žiakov ... sú pravidelne zverejňované na internete (pozri vyššie uvedené adresy). Aktuálne však tieto informácie v prípade záujmu poskytuje výchovný poradca žiakom resp. ich rodičom.

          SŠ zverejnia kritériá na prijatie do konca marca, školy s talentovými skúškami do polovice januára.

      

     Prihlášky na stredné školy

     Prihlášky vyplní výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.

          V prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, prospech žiaka v 6. – 9. ročníku,  meno a adresa zákonného zástupcu, adresa SŠ, študijný alebo učebný odbor a termín konania prijímacej skúšky,  potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor. Zákonný zástupca žiaka je povinný si údaje na prihláške skontrolovať, aby údaje o žiakovi a adrese zákonného zástupcu boli aktuálne a správne. Potom prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdá riaditeľovi základnej školy do 10.apríla, na školy s talentovými skúškami do 20. februára.

          Riaditeľ ZŠ prihlášky podpíše a odošle na SŠ.

     K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – umiestnenie najmenej v okresnom kole.

      

          Termíny odosielania prihlášok na SŠ pre školský rok 2020/2021:

     -     na SŠ s talentovou skúškou  najneskôr do 28.2.2021 (zákonný zástupca odovzdá prihlášku riaditeľstvu  ZŠ najneskôr do 20.2.2021)

     -     na ostatné SŠ vrátane osemročných gymnázií  najneskôr do 20.4.2021 (zákonný zástupca odovzdá prihlášku riaditeľstvu ZŠ najneskôr do 10.4.2021)

      Prijímacie skúšky

           Prijímacie skúšky pozostávajú zo slovenského jazyka a profilového predmetu (najčastejšie matematiky, ale aj cudzieho jazyka či iného predmetu) alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností a talentu (telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova...)

          Prijímacie skúšky sa konajú:

     •      na prelome marca a apríla  (15.3. - 30.4.) na školy s talentovými skúškami,
     •     prvom ucelenom májovom týždni v dvoch termínoch (11.5.2020, 14.5.2020) – prvé kolo (vrátane 8-ročných gymnázií),
     •    v júni (16.6.2020)– druhé kolo skúšok (využije ho uchádzač, ktorý v prvom kole prijímacích skúšok nebol úspešný alebo ho neprijali na žiadnu školu z iných dôvodov),

           Výsledky prijímacích skúšok zverejní SŠ do troch dní odo dňa druhého termínu skúšok.

          Voči rozhodnutiu o neprijatí na  SŠ sa môže zákonný zástupca odvolať do 5 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie podáva riaditeľovi strednej školy.

      

          Termíny prijímacích skúšok na SŠ v školskom roku 2020/2021:

        Talentové skúšky: 

       1. kolo prijímacích skúšok

       2.  kolo prijímacích skúšok

      

     Oznámenie o prijatí či neprijatí

     Bezodkladne po tom, ako je známe, kto sa umiestnil nad čiarou prijatia a kto pod ňou, kto prijímacie skúšky urobil a kto ich nezvládol, je riaditeľ strednej školy povinný vydať uchádzačom rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí. Musí ho vydať v takom termíne (hlavne pre neprijatých uchádzačov), aby si včas mohli podať prihlášku na inú strednú školu, kde budú môcť znovu robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne (t.j. druhé kolo).

     Kedy sa odvolať

     V prípade, že bol váš syn/dcéra neprijatý na strednú školu pre to, že nezvládol prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len pre to, že sa umiestnil pod čiarou prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si jednu z nich (podľa toho, na ktorú školu sa zapíšu – zanesú zápisný lístok). Uspieť môže aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu (zle oznámkovala vášmu dieťaťu test, v otázkach bolo učivo zo strednej školy, ktoré tam nemá čo robiť).

     Ako sa odvolať

     V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie (vzor odvolania nájdete nižšie). Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi strednej školy, a to do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ strednej školy preskúma dôvody vášho odvolania a ak zistí, že ste v práve, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie).

     Ak riaditeľ strednej školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie na zriaďovateľovi školy: na príslušný samosprávny kraj alebo krajský školský úrad. Tu preskúmajú dôvody odvolania. Potom potvrdia alebo nepotvrdia rozhodnutie riaditeľa školy a rozhodnú, či riaditeľ vydal správne alebo nesprávne rozhodnutie.

     Čo ak žiaka neprijmú ani na základe odvolania?

     Mnohí rodičia sa obávajú najmä situácie, že ich dieťa nebude na strednú školu prijaté ani v júnovom termíne prijímacích skúšok, a ostane preň voľné miesto len na nejakom málo zaujímavom alebo menej perspektívnom odbore, hoci malo v škole relatívne dobré výsledky. Nemusíte sa obávať, k tejto situácii spravidla  nedôjde (ak aj došlo, vždy je neskôr možnosť počas štúdia prestúpiť na inú školu). 

     Ak školák nebude prijatý na strednú školu ani v poslednom termíne, ohláste sa na samosprávnom kraji alebo na krajskom školskom úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené miesta. Z tejto ponuky si potom môžete vybrať školu, v ktorej vaše dieťa dokončí povinnú školskú dochádzku

      Zápis na strednú školu

      Prijatému žiakovi doručí stredná škola rozhodnutie o prijatí a zároveň aj spôsob zápisu (dátum, miesto zápisu).

      Zápis je vykonaný na strednej škole na základe zápisného lístkaktorý zákonnému zástupcovi žiaka vydá príslušná základná škola(výchovný poradca). 

          ZŠ vydáva iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný – v prípade, že žiak je zapísaný na jednu SŠ, ale následne sa dozvie, že ho prijali aj na druhú SŠ a má o ňu záujem, zápisný lístok si ide vziať naspäť na prvú školu (tým zápis zruší) a zanesie ho na druhú SŠ. Ak sa žiak nezúčastní zápisu, ponúkne SŠ takto uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

      

     Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

     http://www.svslm.sk

     http://www.stredneskoly.eu

     http://www.strednaskola.sk

     http://www.povolania.eu

     http://www.istp.sk

     http://www.svetprace.sk

     http://www.infovek.sk

     http://www.kamposkole.sk

     http://www.pohnitesvetom.sk

     http://www.vasaeuropa.sk

     http://www.skoly-info.sk

     https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje