• Školský poriadok

    •  

     Školský Poriadok

     Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83

      

                                                                                
      

     Školský poriadok (ŠP) definuje práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka, práva a pravidlá pre správanie sa žiakov v škole i mimo nej, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, zjednocuje pedagogický zbor k spoločnému výchovnému pôsobeniu na žiakov školy. ŠP upravuje podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy, o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

     Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je základnou povinnosťou každého učiteľa i žiaka a jeho zákonného zástupcu.

      1 Práva zákonných zástupcov žiaka

     Zákonný zástupca žiaka má právo:

     1. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom (ŠkVP) a školským poriadkom.
     2. na informácie o vzdelávaní dieťaťa v škole.
     3. na pribežnú informáciu od riaditeľa školy, triedneho učiteľa pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa.
     4. na informácie a poradenskú pomoc školy v súvislostiach týkajúcich sa vzdelávania podľa školského zákona.
     5. u detí so zdravotným znevýhodnením na také vzdelávanie dieťaťa, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú jeho vzdelávacím potrebám, a na poradenskú pomoc školy.
     6. voliť a byť volený do Rady školy a do Rodičovskej rady.
     7. požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomný na komisionálnej skúšku žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
     8. zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou.

      2 Povinnosti zákonných zástupcov žiaka

     Zákonný zástupca žiaka je povinný:

     1. zabezpečiť, aby jeho dieťa chodilo pravidelne a včas do školy.
     2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálno-vzdelávacie potreby.
     3. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
     4. priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania sa, pravidelne sa zúčastňovať na stretnutiach riaditeľa školy a pedagogických pracovníkov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa.
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania.
     6. dôsledne dokladovať dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom, pričom za dôvod ospravedlnenej absencie sa uznáva najmä:
     1. choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
     2. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
     3. náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
     4. mimoriadne udalosti v rodine,
     5. účasť žiaka na súťažiach.
     1. spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvy školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom a s pedagogickými pracovníkmi.

     3 Práva žiakov

     Žiak má právo:

     1. na 45 minútovú vyučovaciu hodinu.
     2. na zrozumiteľné, veku primerané vysvetlenie učiva každého predmetu.
     3. v prípade, že mu niečo nie je jasné, opýtať sa na nejasnosti učiteľa.
     4. robiť chyby a byť za ne zodpovedný. V prípade omylu, zabudnutia pomôcok, úloh je potrebné ospravedlniť sa.
     5. na priebežné objektívne hodnotenie, vedieť výsledok hodnotenia, vidieť svoje písomné práce.
     6. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných prácach.
     7. po dohode s vyučujúcim na vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne. Ak závažné dôvody neumožnia klasifikáciu žiaka v riadnom termíne, alebo ak si chce žiak známku opraviť.
     8. vedieť termín plánovanej písomnej práce, ktorej príprava zahŕňa opakovanie tematického celku, týždeň vopred.
     9. v jednom dni napísať jednu veľkú písomnú prácu ( vypracovanie úloh trvá viac ako 25 min).
     10. zvoliť si druhý cudzí jazyk, 2 záujmové krúžky pre rozvoj svojho vzdelania a záujmov.
     11. posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a za ich dôsledky sám zodpovedný.
     12. primeraným spôsobom povedať svoj názor.
     13. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov, na slušnú a dôstojnú komunikáciu s vedením školy a členmi učiteľského tímu.
     14. vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním druhých žiakov alebo vyjadriť svoj názor, ak si myslí, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu.
     15. stravovať sa v školskej jedálni (po skončení poslednej vyučovacej hodiny alebo cez obednú prestávku), pričom dodržiava zásady spoločenského stolovania.
     16. vybrať si priateľa alebo vybrať si, s kým chce sedieť tak, aby si svojím správaním nerušil prácu a pohodu ostatných v triede.
     17. obrátiť sa so zdravotnými, osobnými alebo rodinnými problémami na triedneho učiteľa, výchovného poradcu či vedenie školy.
     18. na úctu k tvojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
     19. na úctu k tvojmu vierovyznaniu, svetonázoru , národnostnej a etnickej príslušnosti.
     20. na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine hlas hudby. Prestávku žiaci využívajú na odpočinok, prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
     21. dohodnúť si s vyučujúcim druh cvičebného a pracovného odevu.
     22. individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených zákonom NR SR 245/2008 Z.z. (školský zákon) podľa §24, ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami .
     23. na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú potrebám žiaka, na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     24. na ochranu zdravia a na podporu zdravé spôsobu života.

     4 Povinnosti žiakov

     Žiak má povinnosť:

     1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
     2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a ďalších školských zariadení (ŠJ, MŠ, ŠKD).
     3. konať tak, aby si neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
     4. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a všetkých zamestnancov školy a školských zariadení.
     5. bezprostredne upozorniť učiteľov, vedenie školy či nepedagogický zamestnancov školy na akékoľvek porušovanie školského poriadku.
     6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školských zariadení, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
     7. v čase svojej neprítomnosti v škole sledovať priebeh práce v jednotlivých predmetoch a informovať sa o zadaných úlohách u spolužiakov a u jednotlivých vyučujúcich.
     8. prichádzať na vyučovanie čisto a vkusne upravený, primerane svojmu veku oblečený, pri príchode do budovy školy sa prezuje do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi, odloží si bundu (kabát, vetrovku,...) a obuv sú vyhradené miesta v priestoroch školy.
     9. nosiť do školy pomôcky na vyučovanie, prezuvky, cvičný úbor, pracovný oblek na pracovné vyučovanie. Z hygienických dôvodov je potrebné mať v triede uterák.
     10. plniť príkazy všetkých vyučujúcich, vychovávateliek, školníka a ostatných zamestnancov školy.

      

      

     5 Dochádzka žiakov do školy

     5.1 Vyučovacie hodiny a prestávky

      

     vyuč.h.

     trvanie hodiny

     vyuč.h.

     trvanie hodiny

     1.

     7:30 – 8:15

     7.

     13:20 – 14:05

     2.

     8:20 –  9:05

     8.

     14:10 – 14:55

     3.

     9:20 –  10:05

      

      

     4.

     10:15 – 11:00

      

      

     5.

     11:10 – 11:55

      

      

     6.

     12:05 –  12:50

      

      

      

      

     5.2 Príchod do budovy školy a odchod z nej

     Žiaci prichádzajú a vstupujú do budovy školy pred začiatkom vyučovania o 7:15. V prípade prvej voľnej hodiny, žiaci prichádzajú do školy o 8:10. Odchádzajú hromadne po skončení vyučovania v sprievode učiteľa.

     Počas vyučovania a cez prestávky je zakázané odchádzať z budovy školy. Výnimku tvoria žiaci, ktorí majú písomný súhlas rodičov a sú uvoľnení triednym učiteľom, resp. vyučujúcim.

     Pri vstupe do budovy školy si žiaci očistia obuv. V budove školy sa pohybuje prezutý.

     Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, uprace si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží si stoličku na lavicu.

     Žiakom je zakázané zdržiavať sa v budove školy po skončení vyučovania bez dozoru a vedomia učiteľa.

     5.3 Vstup do triedy pred vyučovaním

     Žiaci prichádzajú do tried na prvú vyučovaciu hodinu najskôr o 7:10 a najneskôr o 7:25 (v prípade nedovoleného vstupu žiaka do triedy alebo budovy mimo určeného času nenesie škola zodpovednosť za žiaka, ani jeho prípadné úrazy), pričom sa prezujú do obuvi, v ktorej budú chodiť len v budove školy. Topánky si uložia do lavičiek a odev zavesia na vešiaky. Topánky a vrchný odev sa nenosí do triedy. Neprezutí žiaci sa budú evidovať a postihovať.

     V triede si žiaci pripravujú veci potrebné na vyučovanie. Žiaci vykonávajúci službu – týždenníci, (pripadne učiteľom určení žiaci), pripravujú pomôcky, starajú sa o čistotu tabule, vetranie a poriadok v triede.

     5.4 Malé a veľké prestávky

     Prestávky medzi vyučovacími hodinami slúžia na oddych a prípravu žiakov na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Žiaci cez malé prestávky neopúšťajú učebne, okrem prípadu presunu do inej triedy, telocvične na danú vyučovaciu hodinu. Odkladajú si veci po ukončenej hodine a pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Podľa potreby sa premiestňujú do odborných učební. Dvere tried sú otvorené.

     Vyučujúci, ktorý vykonáva dozor, sa stará o bezpečnosť žiakov. Počas veľkých prestávok majú žiaci zakázané odísť z hlavnej chodby, kde sa zdržiavajú počas veľkej prestávky. Je zakázané behať po chodbách a zdržiavať sa na schodoch.

     Po druhej vyučovacej hodine – na veľkú prestávku – vyučujúci opúšťa triedu až vtedy, keď okrem týždenníkov sa v triede už nikto nenachádza.

     Dozor konajúci učiteľ dbá na hygienu žiakov i priestorov. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať ich do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, strkať za pletivo na chodbách či spolužiakom do kabátov, búnd.

      

     5.5 Vstup do zborovne a kancelárie vedenia školy

     Žiaci nesmú vstupovať do zborovne a kancelárie vedenia školy bez vyzvania príslušnou osobou. Zaklopú a slušne si vyžiadajú vyučujúceho. Do kancelárie ekonómky školy môžu žiaci prichádzať v čase určenom – cez prestávky a voľné hodiny, prípadne po vyučovaní, (okrem prípadu úrazu alebo situácie ohrozujúcej život a zdravie alebo majetok školy).

     6 Zariadenie školy, učebnice, pomôcky

     Žiak je povinný šetriť a nepoškodzovať zariadenie školy, učebnice a učebné pomôcky. Každé poškodenie, úmyselné alebo z nedbanlivosti, hradí žiak, ktorý ho spôsobil v plnej hodnote. Ak žiak stratí učebnicu zaplatí dvojnásobok sumy novej učebnice. V prípade, že sa vinník nezistí, rozpočítavajú sa náklady na príslušnú skupinu, ktorá bola na zavinení účastná.

     Žiaci sú povinní udržiavať učebnice nepoškodené po celý rok. Učebnice, ktoré žiak stratí, poškodí alebo znehodnotí, nahradí podľa predpisov.

     6.1 Straty

     Do školy nie je dovolené nosiť predmety na vyučovanie nepotrebné, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov. Takéto predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len ich rodičom.

     Cennosti, mobil a väčšiu sumu peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. Stratu svojich vecí žiak ohlási vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi, ktorý spíše o udalosti záznam.

     Náhradu za stratené a odcudzené veci, ktoré nie je dovolené nosiť do školy a nesúvisia s výchovno-vyučovacími potrebami, škola neposkytuje. Nájdené veci žiak odovzdá v kancelárii vedenia školy.

      

     6.2 Zdržiavanie sa v priestoroch školy

      

     Žiaci sa zdržiavajú v priestoroch školy iba v čase vyučovania, činnosti ŠKD a organizovanej činnosti mimo vyučovania triednym učiteľom, resp. príslušným vyučujúcim. Škola nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté mimo vyučovania nedodržaním vnútorných predpisov školy žiakom, učiteľom.

     7 Správanie sa žiakov počas vyučovania

     Počas vyučovania, ktorého je rozsah stanovený rozvrhom hodín, nesmie žiak svojvoľne opustiť areál školy. Ak v odôvodnených prípadoch opúšťa školu, je povinný o tom informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, v ich neprítomnosti vedenie školy.

     Žiak je povinný svedomito sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu a plniť si všetky uložené úlohy, nosiť všetky učebnice a školské potreby, ktoré podľa školského rozvrhu potrebuje. Veci potrebné na vyučovaciu hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v taške, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice na vnútornej strane.

     Po zazvonení sedí každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

     Žiak dodržuje zasadací poriadok, ktorý si dohodli s vyučujúcim. V priebehu vyučovania ho svojvoľne nesmie meniť. Žiak môže opustiť svoje miesto, triedu, cvičisko len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

     Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, nevypracoval si domácu úlohu, zabudol si pomôcky, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod.

     Žiakov, ktorí nie sú prítomní v triede na začiatku vyučovacej hodiny, zaznačí učiteľ do triednej knihy.

     Počas vyučovania žiak pozorne sleduje výklad. Nevyrušuje žiadnou inou činnosťou. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zodvihnutím ruky.

     Žiak na vyučovacej hodine aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje.

     Na chodbách a na schodišti sa chodí vpravo. V areáli školy žiaci chodia krokom.

     Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, tepelnými termostatmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

     Nie je dovolené vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek iné predmety.

     V areáli a priestoroch školy ako aj na podujatiach organizovaných školou, na školských výletoch, exkurziách, výcvikoch – bez ohľadu na vek a súhlas rodičov je zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky. V prípade porušenia tohto zákazu budú uplatnené nasledovné opatrenia:

     • nosenie tabakových a alkoholických výrobkov – pokarhanie triednym učiteľom,
     • opakované nosenie tabakových a alkoholických výrobkov (dvakrát) – pokarhanie riaditeľom školy,
     • fajčenie a pitie alkoholu – už pri prvom zistení znížená známka zo správania na 2. stupeň,
     • opakované fajčenie a pitie alkoholu (dvakrát a viac) – znížená známka zo správania na 3., 4. stupeň,

     Žiakom je zakázané v priestoroch školy i mimo nej prechovávať a užívať omamné a psychotropné látky. Pri porušení zákazu budú uplatnené nasledovné opatrenia:

     • prechovávanie drogy - pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, riaditeľom školy a rodičmi,
     • opakované zistenie prechovávanie drogy - znížená známka zo správania, kontaktovanie odboru sociálnych vecí OÚ a polície,
     • užívanie drogy - znížená známka zo správania na 2. stupeň, kontakt s rodičmi, lekárom, odborom sociálnych vecí OÚ a polície, zvýšená starostlivosť a kontrola žiaka.
     • opakované zistenie užívania drogy - odporučenie do starostlivosti liečebného ústavu, znížená známka zo správania na 3. stupeň.

     Žiaci nesmú zastrašovať ostatných, vyhrážať sa im. Nesmú sa vulgárne vyjadrovať, vysmievať, ohovárať žiakov a ich rodinných príslušníkov, učiteľov. Nesmú fyzicky napádať, šikanovať a vydierať iných. Žiak je povinný hlásiť učiteľovi alebo vedeniu školy akékoľvek náznaky šikanovania, aktívne spolupracovať. V prípade zistenia uvedených javov budú uplatnené nasledovné opatrenia:

     •   prvé zistenie – pohovor s triednym učiteľom, rodičmi, vých. poradcom, riaditeľom školy,
     • opakovane: posmešky, nadávky, urážky – napomenutie tr. učiteľom, pokarhanie riad. školy až znížená známka zo správania,
     • fyzické ublíženie, okradnutie - pokarhanie riad. školy až znížená známka zo správania

      

     Postihy za šikanovanie:

     • prvé zistenie – napomenutie  tr. učiteľom
     • 2 razy pokarhanie tr. učiteľom
     • 3 razy pokarhanie riad. školy 
     • 4 – 5-krát  znížená známka zo správania na druhý stupeň
     • 6 – 7-krát znížená známka zo správania na tretí stupeň
     • 8 a viackrát znížená známka zo správania na štvrtý stupeň

      

      

      Odchod zo školy

     Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak upraví svoje miesto, vyloží stoličku a uloží prezuvky na určené miesto.

     Týždenníci očistia tabuľu, zatvoria okná, zhasnú svetlo, skontrolujú vodovodné kohútiky, triedu.

     Oblečú sa a disciplinovane pod vedením učiteľa odchádzajú domov.

     Cestou zo školy domov sú žiaci povinní správať sa slušne.

      

      Zdravenie žiakov

     V budove školy žiaci zdravia učiteľov i zamestnancov školy vhodným slušným pozdravom (Dobré ráno; Dobrý deň). Pozdrav má byť zrozumiteľný. Všetkých pracovníkov školy žiaci oslovujú: pán - pani.

     Žiaci v škole nepoužívajú vulgárne výrazy a nebijú sa.

     Žiaci počas vyučovania nezdravia (žiadnou formou) osoby vstupujúce do triedy, ale pracujú nerušene ďalej.

     Keď žiak hovorí s dospelým, nesedí, neopiera sa, nemá ruky vo vreckách, a keď hovorí dospelý, neprerušuje ho.

     8 Dochádzka a uvoľňovanie žiaka

     Žiak je povinný dochádzať do školy na vyučovanie pravidelne a dochvíľne.

     Ak žiak zostane doma, sú rodičia povinní neprítomnosť ospravedlniť ústne, písomne alebo telefonicky do 2 dní. Na viac dní je nutné ospravedlnenie od lekára. Ospravedlnenku je potrebné doniesť maximálne do troch dní po návrate do školy.

     Ak tak žiak resp. rodič neurobí,  potom sa absencia považuje za neospravedlnenú. Dodatočné ospravedlnenie po troch dňoch nebude akceptované.

     Na ospravedlnenky má žiak zavedený Prehľad o neprítomnosti žiaka v škole, do ktorého zapisuje ospravedlnenie rodič aj lekár.

     Ak má učiteľ podozrenie, že žiak alebo rodičia porušujú povinnosti školskej dochádzky, žiada neprítomnosť doložiť potvrdením lekára.

     Predvídanú neprítomnosť musí žiak triednemu učiteľovi oznámiť vopred napr. formou oznámenia a ospravedlnenia rodičov, resp. telefonicky.

     Uvoľnenie na 1 deň povoľuje triedny učiteľ. Uvoľnenie na 2 a viac dní povoľuje riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa po prekonzultovaní s triednym učiteľom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

     Žiak môže byť ospravedlnený z vyučovania z rodinných dôvodov len dvakrát za každý

      polrok školského roka.

     Vyučujúci môže uvoľniť žiaka len zo svojej vyučovacej hodiny, riaditeľ alebo zástupca školy z ľubovoľnej hodiny.

     Ak má žiak viac ako 80 vymeškaných hodín v jednom polroku /vždy k 15.01. a 15.6./ môžu vyučujúci alebo vedenie školy žiadať komisionálne skúšky.

     Ak má viac ako 50 % neúčasť na vyučovacej hodine môžu jednotliví vyučujúci žiadať o komisionálne skúšky.

     Ak žiak získa v predstihu dostatočný počet známok z jednotlivých predmetov, môžu mu byť rozhodnutím riaditeľa komisionálne skúšky odpustené.

     Zvlášť v deviatom ročníku je nutné znížiť vymeškávanie z vyučovania na minimum z dôvodu prípravy na prijímacie pohovory.

     V prípade zistenia výskytu pedikulózy u žiakov je potrebné zamedziť ich prenášaniu, včas a dôsledne ošetriť vlasy dezinfekčným prostriedkom, preto:

     • triedny učiteľ upozorní rodičov žiaka na výskyt a odstránenie cudzopasného hmyzu.
     • žiak je povinný hneď po príchode do školy predložiť lekárske potvrdenie potvrdzujúce dôkladné odstránenie vší. V prípade, že žiak lekárske potvrdenie nepredloží, nesmie sa zúčastňovať vyučovacieho procesu.

     Ak sa stane v rodine žiaka, že niektorý člen rodiny ochorie na infekčnú chorobu, oznámi to žiak, resp. zástupca rodiny vedeniu školy, poprípade triednemu učiteľovi.

     Mimoškolské aktivity treba prispôsobiť školským požiadavkám mimo vyučovacieho procesu. V ojedinelých prípadoch môže riaditeľ školy uvoľniť žiaka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s prihliadnutím na správanie žiaka, dosahovanom prospechu a možnosti nahradiť si zameškané učivo.

     9 Mobilné telefóny

     V priestoroch a areáli školy je žiakom počas vyučovania zakázané používať mobilné telefóny. Telefonovať je možné len po vyučovaní alebo so súhlasom učiteľa, tzn. keď žiak vstúpi do areálu školy, vypne si mobilný telefón. Môže si ho zapnúť až po opustení areálu školy. Na žiadosť rodičov v opodstatnených prípadoch môže žiak počas vyučovania používať mobilný telefón.

      

     10 Priestupky, znížená známka zo správania

     Do školy nie je dovolené nosiť predmety na vyučovanie nepotrebné, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov, aj keď sú to tzv. hračky (napr. pušky, pištole, nože,...). Prísne sú zakázané toxické a omamné látky, legálne či nelegálne drogy. Porušenia vnútorného poriadku školy najmä v oblasti ohrozenia života alebo zdravia žiakov sa považujú za veľmi závažné priestupky. Budú riešené v súčinnosti s rodičmi, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Žiakovi za porušenie školského poriadku hrozí zníženie známky zo správania až na 4. stupeň (podľa závažnosti priestupku), prípadne odchod do vhodného zariadenia navrhnutého inými vyšetrovacími alebo zdravotnými organizáciami.

     Ak žiak dokázateľne navštevuje reštauračné zariadenia, v ktorých sa venujú hazardným hrám, prípadne používa alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, bude riaditeľstvo ZŠ informovať zákonného zástupcu žiaka.

     Ak nastane podozrenie, že žiak je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok v škole alebo v areáli školy, bude sa postupovať podľa príslušných predpisov.

     V prípade podozrenia na prítomnosť nebezpečných predmetov je žiak povinný umožniť prehliadku vecí a odovzdať ich na požiadanie vyučujúcemu.

     Nebezpečné predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len zákonnému zástupcovi najneskôr do konca šk. roka.

     Žiak je povinný správať sa slušne k dospelým aj deťom, nepoužívať vulgárne slová a nadávky.

     10.1 Zápisy v elektronickej žiackej knižke

      

     V súvislosti so zavedením elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky je zavedené aj elektronické zapisovanie poznámok žiakom. Upozornenie rodičom prichádza do elektronickej žiackej knižky vo forme farebnej obálky – zelenej, oranžovej a červenej.

     Zelená obálka je žiakovi udelená, ak učiteľ zistí u žiaka ojedinelé porušenie školského poriadku, časté zabúdanie domácich úloh, nenosenie pomôcok na vyučovanie,... Týmto sa rodič upozorňuje, že žiak dlhodobejšie zanedbáva svoje školské povinnosti.

     Žltá obálka znamená menej závažné porušenie školského poriadku, opakované porušovanie školského poriadku aj napriek upozorneniu učiteľom, neposlúchnutie príkazu učiteľa – prvýkrát, za používanie mobilného telefónu na vyučovaní - prvýkrát.

     Oranžová obálka sa žiakovi udeľuje automaticky za tri zelené obálky.

     Červená obálka sa udeľuje žiakovi za hrubé porušenie školského poriadku – drzé a násilné správanie k vyučujúcim, nadávanie učiteľom, drzé a násilné správanie voči spolužiakom, ublíženie na zdraví, šikanovanie spolužiakov, vyhotovovanie filmových záznamov a fotiek učiteľov i spolužiakov na vyučovaní a uverejňovanie ich na internete, poškodzovanie školského majetku, opakované neposlúchnutie, ignorovanie príkazu učiteľa, opakované používané mobilného telefónu, nedovolený odchod z vyučovacej hodiny, ...

     Červená obálka sa automaticky prideľuje žiakovi za 3 žlté obálky.

     Výchovné obálky sú udeľované žiakom i za správanie počas cesty do/ zo školy, pobytu v školskej jedálni, počas cesty z / do školskej jedálne.

      

        Postihy za priestupky:

     • zriedkavé, neopakujúce sa priestupky týkajúce sa správania,

     opatrenie: napomenutie, resp. pokarhanie triednym učiteľom (posudzuje triedny učiteľ),

     • 3 červené obálky o porušení školského poriadku

     opatrenie: predvolanie žiaka pred výchovnú komisiu (výchovný poradca a triedny učiteľ)

     • 4 červené obálky o porušení školského poriadku

     opatrenie:  pokarhanie riaditeľom školy a predvolanie rodičov,

     • 5  červených obálok o porušení školského poriadku

     opatrenie: znížená známka zo správania na 2. stupeň, predvolanie žiaka a rodičov pred výchovnú komisiu.

     V prípade opakovania priestupkov – za každých 5 červených obálok sa znižuje známka zo správania o jeden stupeň.

      

     10.2 Neskoré príchody

     Za 3 neskoré príchody (NP) sa žiakovi udeľuje 1 neospravedlnená hodina (NH) a to nezávisle od počtu minút, ktoré zameškal (nepočítajú sa kalamity väčšieho rozsahu, neskorý príchod autobusu).

     Za 1 – 3 neospravedlnené hodiny sa žiakovi udeľuje pokarhanie triednym učiteľom.

     Za 4 – 5 jednotlivých neospravedlnených hodín sa žiakovi udeľuje pokarhanie riaditeľom školy.

     Za 6 – 10 neospravedlnených hodín alebo 1 celý deň bez ohľadu na počet hodín sa udeľuje žiakovi znížená známka zo správania na 2. stupeň.

     Za 11 - 20 neospravedlnených hodín sa udeľuje žiakovi znížená známka zo správania na 3. stupeň.

     Za 21 a viac neospravedlnených hodín sa udeľuje žiakovi znížená známka zo správania na 4. stupeň.

     Pri neospravedlnenej absencii viac ako 15 NH za mesiac vedenie školy postupuje podľa platnej legislatívy a je povinné podať hlásenie odboru sociálnych vecí v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z.

      

     11 Informácie rodičom o prospechu a správaní sa žiakov

     Vyučujúci informujú rodičov o prospechu a správaní sa ich detí počas konzultačných hodín a v čase mimo vyučovania, v čase konania aktívov ZRPŠ a informatívnych dní. Povinnosťou rodiča je zúčastňovať sa na schôdzkach ZRPŠ a dostaviť sa na predvolanie vedenia školy.

     12 Organizácia dozoru v školskej budove

     12.1 Dozor učiteľov

     Dozor vykonávajú učitelia poverení podľa rozvrhu dozoru. Na dozore sú prítomní traja učitelia. Nástup učiteľov na dozor je 7:15 na chodbách, pri hlavnom vchode má od 7:15 do 7:30 dozor p. školník.

     Dozor konajúci učiteľ dbá na:

      správny príchod žiakov do budovy,

     • správny príchod žiakov do budovy,
     • na pokojný a nerušený chod školskej práce,
     • na poriadok v jemu určených priestoroch školy.

      

     Dozor konajúci pri nástupe na dozor:

     • prehliadne chodbu,
     • skontroluje triedy,
     • pozoruje žiakov pri príchode do tried,
     • kontroluje prezúvanie, dodržiavanie čistoty,
     • zabezpečuje aby žiaci nebehali po chodbách a neboli hluční.

      

     Dozor konajúci počas dozoru:

     • si nepripravuje pomôcky na vyučovaciu hodinu,
     • nečíta žiadnu literatúru,
     • kontroluje správanie sa žiakov, dbá na ich bezpečnosť.

      

     12.2 Triedna služba

     V triede vykonávajú službu určení žiaci – týždenníci.

      

     Týždenníci:

     • sú zodpovední za poriadok a čistotu v triede.
     • prinášajú pomôcky, kriedu, dbajú o čisto zotretú tabuľu a čistotu triedy, polievajú kvety, dbajú na šetrenie elektrickou energiou, vodou.
     • menovite hlásia na začiatku každej hodiny neprítomných žiakov.
     • ak trieda nemá vyučujúceho 5 min. po zvonení, ohlásia túto skutočnosť zástup. školy alebo inému vyučujúcemu.
     • cez prestávku vetrajú triedu, udržiavajú poriadok v triede (aj okolo odpadkového koša) , upozorňujú ostatných žiakov na dodržiavanie čistoty v triede. Ak spolužiaci nerešpektujú týždenníkov, tí to ohlásia triednemu učiteľovi.
     • po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, tabule, uzavretie okien.

     12.3 Služba v ŠJ

     Službu vykonávajú učitelia podľa rozpisu. Počas dozoru vyučujúci v školskej jedálni zabezpečuje

     • poriadok v jedálni, pokojné správanie žiakov,
     • správne stolovanie žiakov,
     • odnášanie tanierov na určené miesto,
     • čistotu stolov (spolupráca so ŠJ).
     • kontroluje, aby do jedálne vstupovali len žiaci stravujúci sa v ŠJ.

      

     13 Ochrana pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

     1. Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi všeobecnú aj osobitú ochranu pre útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. Potenciálnym útočníkom môže byť najmä:
     1. zákonný zástupca alebo iná blízka osoba dieťaťa/žiaka,
     2. dieťa/žiak (ktorého právna zodpovednosť je obmedzená alebo úplne vylúčená),
     3. iný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec,
     4. skupina osôb.
     1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ"), čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie. Týka sa to najmä týchto trestných činov:
     1. vražda (§ 145 TZ),
     2. zabitie (§ 147 TZ),
     3. ublíženie na zdraví (§ 155 TZ),
     4. poškodenie zdravia (§ 162 TZ),
     5. obmedzovanie osobnej slobody (§ 183 TZ),
     6. vydieranie (§ 189 TZ), g) hrubý nátlak (§190 TZ),
     7. nátlak (§ 192 TZ),
     8. porušovanie domovej slobody (§ 194 TZ),
     9. nebezpečné vyhrážanie (§ 360 TZ), k) výtržníctvo (§ 364 TZ).

      

     1. Príklady konaní z praxe, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu:
     1. zamknutie v kabinete - obmedzovanie osobnej slobody,
     2. fyzické napadnutie - výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia,
     3. psychický teror a hrozby - nebezpečné vyhrážanie,
     4. vynucovanie lepšieho hodnotenia (lepšie známky) - vydieranie, hrubý nátlak, nebezpečné vyhrážanie.

      

     1. Okrem ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca priznaním postavenia chránenej osoby považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi alebo jeho osobe blízkej si plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, čo znamená pre páchateľa prísnejší trest.
     2. Ak sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec stal obeťou činu, o ktorom dôvodne predpokladá, že ide o trestný čin, môže podať trestné oznámenie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Trestné oznámenie je oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin. V zásade ho môže podať každý, teda nielen obeť, ale aj očitý svedok alebo ten, kto bol obeťou o to požiadaný.
     3. Aj keď trestný čin nebol dokonaný alebo neskôr bolo konanie posúdené len ako priestupok, policajt, vyšetrovateľ ani prokurátor, ktorý je povinný trestné oznámenie prijať, nemôže pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi odoprieť pomoc, ktorú skutočne potrebuje, ak o ňu požiada.
     4. Trestné oznámenie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice na miestnom útvare Policajného zboru, ale aj faxom alebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu - v týchto posledných dvoch uvedených prípadoch treba oznámenie potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o ňom nekoná.
     5. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým osobám poskytuje ochranu aj priestupkový zákon. Ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Príklady konaní z praxe, ktoré môžu byť priestupkom:
     1. ublíženie na cti (nahrávanie na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech),
     1. ublíženie na zdraví z nedbanlivosti,
     2. úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.
     1. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu objasňujú v priestupkovom konaní orgány Policajného zboru aj na základe oznámenia prijatého od fyzickej osoby. Iba priestupok ublíženia na cti sa prejednáva len na návrh poškodeného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Ak je možné priestupok prerokovať v blokovom konaní, môže o ňom konať aj obec (obecná polícia). Takýto priestupok musí byť spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku musí byť ochotný pokutu zaplatiť.
     2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jeho privolením. V opačnom prípade má právo na ukončenie porušovania svojich práv, primerané zadosťučinenie a náhradu škody. Týchto nárokov sa môže domôcť v civilnom sporovom konaní žalobou podanou na súde, v obvode ktorého má bydlisko. Môže tiež podať žalobu na súde, v obvode ktorého má bydlisko žalovaný alebo na súde v obvode, ktorého došlo ku skutočnosti, ktorá ho poškodila alebo mu spôsobila nemajetkovú ujmu.
     3. Podanie žaloby je spoplatnené súdnym poplatkom v závislosti od toho, či poškodený žiada aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak bola pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti spôsobená spáchaním trestného činu škoda alebo nemajetková ujma, je konanie o náhrade škody pred súdom oslobodené od platenia súdneho poplatku.
     4. To rovnako platí, ak mu ublížil páchateľ na zdraví a spôsobil tak škodu vrátane škody na veci a šlo len o priestupok, nie o trestný čin.
     5. Stále však platí, že najlepšou ochranou je prevencia, preto odporúčame vedeniu škôl a školských zariadení zahrnúť výchovu a vzdelávanie k potrebe úcty, rešpektu a dodržiavania práv pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj iných osôb do ŠkVP.

     14 Všeobecné ustanovenia

     1. Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
     2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s vnútorným poriadkom školy žiakov a aj ich rodičov.
     3. Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy.
     4. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
     5. Rušia sa ustanovenia doterajšieho vnútorného poriadku zo dňa 1. septembra 2011.

      

      

     V Krušetnici , 4. septembra 2017                                                       Mgr. Alena Miklušáková

                                                                                                                       riaditeľka školy

     Doplnok č.1

     k Školskému poriadku ZŠ s MŠ Krušetnica 83

     platného od 1.septembra 2017

      

     Riaditeľ školy vydáva Doplnok č.1 k Školskému poriadku Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 platného od 1. septembra 2017.

     Týmto Doplnkom č.1 sa upravuje Školský poriadok Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 7. kapitola Správanie sa žiakov počas vyučovania 12 odsek takto:

     V počas školského vyučovania  v škole a areáli školy ako aj počas podujatí organizovaných školou, na školských výletoch, exkurziách, výcvikoch  - bez ohľadu na vek a súhlas rodičov je zakázané žiakom fajčiť, piť alkoholické nápoje, piť energetické nápoje, užívať omamné látky. V prípade porušenia zákazu budú uplatnené nasledovné opatrenia:

     • prinesenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov pitie energetického nápoja – po prvýkrát – pokarhanie triednym učiteľom,
     • opakované nosenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov a pitie energetického nápoja – druhýkrát – pokarhanie riaditeľom školy,
     • opakované nosenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov a pitie energetických nápojov – nerešpektovanie predchádzajúcich upozornení – znížená známka zo správania na 2. stupeň.
     • fajčenie a pitie alkoholu – už pri prvom zistení – znížená známka zo správania na 2. stupeň,
     • opakované fajčenie a pitie alkoholu – dvakrát a viac – znížená známka zo správania na 3.  4. stupeň

      

      

     Doplnok bol prerokovaný pedagogickou radou a schválený riaditeľom školy

     dňa 24. januára 2019 a do platnosti vstúpil 1. februára 2019.


     Na stiahnutie: skolsky_poriadok_2017.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje