• EXKURZIA -  PLANETÁRIUM A NOC VÝSKUMNÍKOV
     • EXKURZIA -  PLANETÁRIUM A NOC VÝSKUMNÍKOV

     • Dňa 27.09. 2019 sa žiaci 6.a 7. ročníka zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom.
      Prvá časť programu pozostávala z audiovizuálneho pásma - Náš pohľad na oblohu - v planetáriu, kde sa na polguľovú kupolu s priemerom desať metrov premieto Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty a ďalšie objekty Slnečnej sústavy. Bol to nádherný zážitok pre všetkých. Druhá časť programu bola prednáška z videofilmu o Slnečnej sústave a následná beseda.

      Naša exkurzia pokračovala návštevou 13. ročníka najväčšieho festivalu vedy Európska noc výskumníkov v  Banskej Bystrici. Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí, no svet ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Práve preto sa tohtoročný festival vedy Európska noc výskumníkov zameral na tému „Život ako ho (ne)poznáme“. V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre mohli vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. Deti si mohli urobiť rôzne pokusy a to sa im veľmi páčilo.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Dňa 2.10.2019 sa uskutoční v Námestove na Hviezdoslavovom námestí Burza stredných škôl v čase od 14.00 - 17.00 hod. Žiaci 9. ročníka sa jej zúčastňujú so zákonným zástupcom.

    • Prosba o zahlasovanie pre našich najmenších
     • Prosba o zahlasovanie pre našich najmenších

     • Naši škôlkari sa zapojili do súťaže Minidisko show na stránke Tárajka a Popletajky.  Podmienkou výhry je zbieranie lajkov, komentov a zdieľaní.

      Postup:

      1.daj like na obrázok č. 1 

      2. Do komentu napíš: MŠ Krušetnica 83

      3. Zdieľaj

      Hlasovať môžete cez facebook na tomto linku: Tu môžete hlasovať.

    • História bližšie k deťom - Oravský hrad
     • História bližšie k deťom - Oravský hrad

     • Dňa 25. 9 2019 žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka boli na exkurzii v rámci akcie história bližšie k deťom a mládeži na Oravskom hrade. Počas prehliadky majú deti možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Tradičná prehliadka Oravského hradu je obohatená o stanovištia s odborným výkladom z našich dejín, ľudovej kultúry i historických zaujímavostí. Tento ročník bol zameraný na odev a zbrane
      v histórii.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Dňa 3.10.2019 (štvrtok) sa uskutoční plenárne ZRPŠ o 15.00 v budove základnej školy. Jedným z bodov programu je voľba členov školskej rady. Účasť na ZRPŠ je nutná. Po plenárnom ZRPŠ budú prebiehať triedne rodičovské združenia. Srdečne vás všetkých pozývame.

     • Európsky deň jazykov

     • Pri vytváraní programu na Európsky deň nám nadabovali žiaci 7.B triedy, Peter Hladek a Jozef Jurinec , aj kultúrnu vložku zo známeho francúzskeho filmu. 😉 Sú to teda talenty, veď posúďte sami. :-)

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci všetkých tried si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili krásny  program, v ktorom nám predstavili jazyk, kultúrne  zvyky a tradície vybranej krajiny. Prostredníctvom prezentácií, posterov, piesní, tancov nás  oboznámili  s históriou krajiny, s jej slávnymi osobnosťami  a mnohými inými  zaujímavosťami. Okrem sledovania pripraveného programu, sa žiaci aktívne zapájali do riešenia kvízových otázok, učili sa cudzie slová, spievali slovenské,  anglické, španielske, poľské, chorvátske, české i francúzske pesničky. Žiaci si taktiež pripravili tradičné jedlá a koláčiky danej krajiny. Veľká vďaka patrí aj rodičom a  starým rodičom detí z tretieho a štvrtého ročníka, ktorí v rámci predstavovania tradičných slovenských jedál napiekli pre nás buchty, domáci chlebík, navarili bryndzové halušky, makové i orechové šúľance. Vrcholom slovenskej ľudovej tvorivosti boli pečené medovníčky so slovenskou vlajkou a zdobené medovníkové srdiečka.  Dnešný deň sa v srdci Európy stretli mnohé  európske jazyky.

      Európsky deň jazykov si pripomíname už od roku 2001, kedy sa do Európskeho roka jazykov, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou,  v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie. Aj naša škola sa každoročne zapája  do tohto projektu. Celý týždeň prebiehajú zaujímavé aktivity zamerané na podporu celoživotného jazykového vzdelávania, zábavu, ale aj výmenu poznatkov a skúseností medzi učiteľmi i žiakmi navzájom.

       

    • Informačná výchova v školskej knižnici
     • Informačná výchova v školskej knižnici

     •    Počas mesiaca september sme zrealizovali informačnú výchovu v našej školskej knižnici pre žiakov 1. a 5. ročníka. Naši najmenší prváčikovia boli pasovaní za čitateľov a každý čitateľ dostal nový čitateľský preukaz. Za nových čitateľov boli pasovaní aj žiaci piateho ročníka. Všetci čitatelia boli poučení o práci v knižnici, o požičiavaní a vracaní kníh, o skladbe kníh, ich ukladaní podľa abecedy, o pohybe  a pobyte v školskej knižnici. Následne si žiaci prezerali knihy a vypožičali si svoje prvé knihy. Dúfame, milí žiaci, že budete radi navštevovať našu školskú knižnicu a stanete sa usilovnými čitateľmi.

    • Účelové cvičenie – Ochrana človeka a prírody
     • Účelové cvičenie – Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 20.09.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie, ktoré sa nieslo pod heslom - Ochrana človeka a prírody. Cvičenie bolo zamerané na turistiku. Trasa viedla od ZŠ Krušetnica do Lomnej a odtiaľ smerom na Zákamenné. Žiaci absolvovali aj teoretickú prípravu na účelové cvičenie. Hlavným cieľom bolo poučiť žiakov, ako sa majú správať a pohybovať v prírode. Boli oboznámení s orientáciou v teréne a ochranou životného prostredia. Celé účelové cvičenie sprevádzalo dobré počasie.

      Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa na účelovom cvičení zúčastnili.

    • Oznam
     • Oznam

     • Nakoľko sa na našej škole znova rozmohla konzumácia energetických nápojov, upozorňujeme na vydaný doplnok k školskému poriadku, ktorý je platný od 1.2.2019. 

      Nadmerné pitie energetických nápojov zaťažuje srdcovo-cievny systém, nervový systém a tiež žalúdok. Podľa lekárov by mal predaj energetických nápojov podliehať prísnej regulácii rovnako, ako cigarety či alkohol. Americký magazín Pediatrics uverejnil štúdie zamerané na výskum spotreby a účinkov energetických nápojov. Tie uvádzajú, že takmer polovicu ich konzumentov predstavujú deti a mladiství. Práve pre nich by sa však rozhodne mali stať neprístupnými. Prečo? V tak častých vysokých dávkach je kofeín pre deti toxický a hrozí, že sa ním predávkujú. To môže mať tragické následky - záchvaty, infarkt, mŕtvica, v najhorších prípadoch i náhla smrť. (zdroj internet)

      Doplnok č.1

      k Školskému poriadku ZŠ s MŠ Krušetnica 83

      platného od 1.septembra 2017

       

      Riaditeľ školy vydáva Doplnok č.1 k Školskému poriadku Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 platného od 1. septembra 2017.

      Týmto Doplnkom č.1 sa upravuje Školský poriadok Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 7. kapitola Správanie sa žiakov počas vyučovania 12 odsek takto:

      V počas školského vyučovania  v škole a areáli školy ako aj počas podujatí organizovaných školou, na školských výletoch, exkurziách, výcvikoch  - bez ohľadu na vek a súhlas rodičov je zakázané žiakom fajčiť, piť alkoholické nápoje, piť energetické nápoje, užívať omamné látky. V prípade porušenia zákazu budú uplatnené nasledovné opatrenia:

      • prinesenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov pitie energetického nápoja – po prvýkrát – pokarhanie triednym učiteľom,
      • opakované nosenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov a pitie energetického nápoja – druhýkrát – pokarhanie riaditeľom školy,
      • opakované nosenie tabakových výrobkov a alkoholických či energetických nápojov a pitie energetických nápojov – nerešpektovanie predchádzajúcich upozornení – znížená známka zo správania na 2. stupeň.
      • fajčenie a pitie alkoholu – už pri prvom zistení – znížená známka zo správania na 2. stupeň,
      • opakované fajčenie a pitie alkoholu – dvakrát a viac – znížená známka zo správania na 3.  4. stupeň
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, stravníci,
      po vygenerovaní hesiel pre rodičov Vám v sekcii platby vybehli rôzne sumy za platbu v školskej jedálni. Buď boli sčítané platby aj za stravu aj za režijné náklady, momentálne Vám ukazuje výšku sumy za režijné náklady, nie doplatkovú sumu za jedlo. Berte momentálne tieto sumy za bezpredmetné, na odstránení problému sa pracuje. Platné sú sumy, ktoré boli zadané na šekoch p. vedúcou jedálne.
      Administrátor

    • Oznam - online odhlasovanie
     • Oznam - online odhlasovanie

     • Vážení rodičia, stravníci,

      dnes sme sprístupnili aj online odhlasovanie prihlásených žiakov, zamestnancov a externých stravníkov zo školskej jedálne.  Naďalej je možné  odhlasovať sa aj osobne alebo telefonicky. Odhlasovanie je možné len deň dopredu do 13.00, v piatok sa odhlasuje na pondelok. Samozrejme sa dá odhlásiť aj na viac dní dopredu. Odhlasovanie je možné uskutočniť po prihlásení do edupage v sekcii školská jedáleň cez mobil, alebo PC/notebook/tablet. Stravníci, ktorí ešte nemajú vytvorené prístupové heslá a majú záujem aj o elektronické odhlasovanie (škôlkari, niektorí zamestnanci, prípadne externí stravníci), si môžu tieto heslá od  13.9.2019 vyžiadať v šk. jedálni u p. vedúcej. 

    • Výzva
     • Výzva

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica 83 vyzýva rodičov, aby akceptovali z dôvodu bezpečnosti a plynulej premávky nasledujúce ustanovenia:

      1. Po dohode so zriaďovateľom obce žiadame rodičov o akceptáciu dopravného značenia - zákaz vjazdu v úseku, kde sa prerábajú chodníky. Prebiehajú tam rekonštrukčné práce, vodiči ohrozujú bezpečnosť hlavne detí, ktoré majú tadiaľ povolené prechádzať.

      2. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica zakazuje vjazdu rodičov do areálu ZŠ s MŠ z dôvodu bezpečnosti žiakov a zamestnancov. Žiakov rodičia ráno vysadia pri vstupe do areálu - bráne a odtiaľ ich budú aj vyzdvihovať.

      PaedDr. Ing. Mária Olešová, riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      tento rok pristupujeme k aktivácii rodičovských kont na stránku edupage. Pre plnohodnotné využitie možností Edupage je dôležité, aby rodičia mali svoje vlastné prihlasovacie údaje - iné ako žiaci. Tieto kontá Vám však môžeme vytvoriť jedine ak máme k dispozícii vaše  e-mailové adresy. Preto v priebehu tohto týždňa môže žiak cez triedneho učiteľa nahlásiť mailové adresy za oboch rodičov. Je možné plnohodnotne nazerať do známok, podpisovať ich, ospravedlňovať žiakovi absencie elektronicky, odhlasovať napr. obedy za žiaka, taktiež pod svojím kontom budete mať všetky svoje deti našej školy pokope, nebude potrebné sa za každé dieťa prihlasovať osobitne. Prihlasovacie údaje žiakov boli dnes odovzdané triednym učiteľom, ktorí ich následne rozdajú žiakom.

      https://help.edupage.org/text.php?id=457&lang=sk

    • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/20
     • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/20

     • Tak prišiel ten slávnostný deň. Žiaci sa dnes vrátili naspäť do školských lavíc. Nechýbali ani noví žiaci - prváčikovia, ktorí prišli v doprovode svojich rodičov, ale aj piataci z neďalekej obce Lomná. Určite sú všetci plní elánu a očakávaní. Tento slávnostný deň po zaznení hymny SR otvorila p. riaditeľka PaedDr. Ing. M. Olešová slávnostným príhovorom. Privítala nielen nových a staronových žiakov, ale aj kolegov a hostí. Po príhovore p. riaditeľky sa žiakom prihovorila aj p. starostka obce Krušetnica Mgr. T. Pacoňová a p. starosta obce Lomná p. J. Kresťan. Po príhovoroch boli deviatakmi pasovaní do cechu školského naši prváčikovia a piataci. Veríme, že radosť a dobrá nálada bude panovať po celý školská rok.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje