• Informačné dni „Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu“
     • Informačné dni „Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu“

     • V rámci enviromentálnej prednášky  Mr. Smokeman vo svojom laboratóriu  našim žiakom ukázal zaujímavou a pútavou formou pohľad na vlastnosti dôležitých látok okolo nás. Pozorovali sme základné vlastnosti oxidu uhličitého, vodíka, kyslíka, hélia - ich horľavosť a hustotu. Hravou formou žiaci predviedli proces fotosyntézy. Lepšie chápu, že energia, ktorú ľudia bežne využívajú (ropa, uhlie, zemný plyn) nie je nič iné ako premenená energia, ktorá pochádza zo Slnka. Videli sme, ako pracuje parný stroj, jednotaktný motor (kosačka), premenu energie na elektrickú, čo je praktické napríklad, keď nemáme po ruke nabitý mobil. Vyskúšali si na vlastnej koži, ako môže horieť ruka a predsa nepáliť. Naučili sme sa, že lievik je po česky trychtýř a po anglicky funnel, občas sme sa z chuti zasmiali a občas sa nám stoličky zatriasli v dôsledku vôbec nie slabého výbuchu.

      Zopakovali sme si staré známe ponaučenie, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a tiež, že pred každým činom máme používať svoj rozum a uvedomiť si, aký dopad môže mať náš skutok na okolie. Napríklad aj pri hádzaní nevhodných odpadkov do pecí.

      Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky, či už vyslovením svojich predpokladov, alebo opisom pozorovania, za čo boli pravidelne odmeňovaní „lipom“.

      Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.Naši žiaci sa dnes zúčastnili na informačných dňoch. Samozrejme, dozvedeli sa aj veľa prospešných vecí:

      • o možnostiach čistejšieho vykurovania,
      • prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady,
      • o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí,
      • čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný,
      • o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,
      • ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu
      • o správnych zásadách vykurovania
      • o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia.
    • Slávnostné odovzdávanie výhry - defibrilátora AED
     • Slávnostné odovzdávanie výhry - defibrilátora AED

     • Dnes sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie defibrilátora AED, ktorý naša škola získala hlasovaním aj vďaka p. učiteľke Kurekovej, ktorá bola za našu školu vyžrebovaná. Žiaci privítali zamestnancov Falck, nezisková organizácia, pozvaných hostí a našich žiakov krásnou úvodnou rečou v podaní R. Grofčíkovej a Š. Jurigu. Program ďalej pokračoval scénkou našich ôsmakov zameranou na zvieracích záchranárov, a našich žiakov 3.-4. ročníka na ľudovú tému. Potom nasledovali praktické ukážky využívania AED v praxi, ktoré nám predviedol p. Haluška, Mgr., ako aj postup pri podávaní prvej pomoci. Na záver prebehla slávnostná recepcia. Myslíme si, že si všetci po dnešku  zapamätali základné pokyny pri záchrane života, a taktiež hlavné tel. čísla 155 a 112 pri využití v daných situáciách. 

    • Informačný deň
     • Informačný deň

     • Vážení rodičia, 

      zajtra, utorok 26. novembra, sa uskutoční v kultúrnom dome pre žiakov 5.-9. ročníka informačný deň Minimalizujme náklady na vykurovanie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu. Tento informačný deň organizuje SAŽP - odborná organizácia MŽP SR v rámci OPKŽP. Jedná sa o kampaň za čistejšie ovzdušie. Vykurovanie v domácnostiach prispieva výrazne k znečisťovaniu ovzdušia a  zhľadiska zlepšenia kvality ovzdušia je je nevyhnutné tento efekt výrazne zmierniť. Jednou z účinných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je osveta verejnosti o správnych zásadach vykurovania, čistejších formách vykurovania a pod., ktorá bude predmetom práve tohto informačného dňa.

      Tento informačný deň bude prebiehať od 10.00 do 12.00 hod. Žiaci sa už do školy nevracajú, pôjdu na obed a domov.

      Informačné dni sú organizované v obciach po celom Slovensku a rok 2020 bude už 3. ročník. Na nasledujúcom web odkaze http://vykurovanie.enviroportal.sk/informacnedni.aspx nájdete informácie o už zrealizovaných info dňoch.

    • iBobor - vyhodnotenie
     • iBobor - vyhodnotenie

     • Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Minulý týždeň sa uskutočnil už 15. ročník tejto súťaže. Táto súťaž je náročná, nakoľko za nesprávne odpovede sa žiakom body aj odčítavajú. Pre zaujímavosť, v minulom školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Naši žiaci súťažili v 3. kategóriách: Drobec (15 420 súťažiacich, úspešných 61,3 %) -  tretiaci, Bobrík (23 023 súťažiacich, úspešných 56%) - štvrtáci a piataci a Kadet (17 530 súťažiacich, úspešných len 28,3%) - ôsmaci a deviataci. Šiestaci a siedmaci - kategória Benjamín, sa tento rok nezúčastnila z technických dôvodov, ale hneď ako nabehnú úlohy tohto ročníka, urobíme si aspoň školské kolo. Sme veľmi radi, že deti vedia algoritmicky myslieť  a riešiť náročné úlohy, o čom svedčí aj 23 úspešných žiakov:

      Kategória Drobec - L. Adamčík, M. Bugaj, T. Grofčík, T. Brčák, I. Ondreková, S. Ovšáková

      Kategória Bobrík - J. Stroková, B. Ľubová,  E. Kalamárová, K. Ondrisek, A. Juriga, M. Rončák, V. Mršťáková, P. Gašpierik, M. Kytašová,, L. Janíková, T. Brčák, B. Mešková

      Kategória Kadet - B. Gašperová, A. Dibdiaková, V. Murínová, M. Svarinská

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia dochádzajúcich žiakov z Lomnej, riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dopravné žiakov sa bude vyplácať na budúci týždeň, pretože finančné prostriedky na dopravné prišli len včera. Veľmi  nás mrzí zdržanie, ale nie je zapríčinené našou vinou.

    • Týždeň vedy a techniky
     • Týždeň vedy a techniky

     •      Tohtoročná Vedecká jeseň na Slovensku  vyvrcholila šestnástym ročníkom Týždňa vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. – 10. novembra 2019. Široká verejnosť mala možnosť objavovať vedu počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku v rámci prednášok, festivalov, workshopov, či najrôznejších súťaží s vedecko-technickým zameraním.

           Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku.

           Na hodinách chémie sme si v rámci tohto týždňa  prostredníctvom krátkej prednášky pripomenuli významného srbského vynálezcu a konštruktéra z  19. storočia Nikola Teslu, ktorý bol vynálezcom rádia, na jeho počesť sú pomenované viaceré závody a jednotka merania magnetickej indukcie  - Tesla (T).

            Žiaci s nadšením prijali úlohu mladého bádateľa a predviedli zaujímavé pokusy, počas ktorých sme pozorovali rast modrej záhradky, utekajúcu majoránku, šumivý prášok, nehoriacu vreckovku, modré písmo a vznik faraónovho hada.

            Kto vie, možno aj medzi týmito mladými ľuďmi vyrastá budúci vynálezca a vedec.

      Nikola Tesla

    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • Vážení rodičia,

      dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 - 2019. Testy sa píšu z predmetov matematika a slovenský jazyk. Žiaci môžu používať iba modré pero (nie pilot ani iné atramentové pero). Predpokladaný koniec testovania je 11:10 a vyučovanie nebude  pre žiakov 5. ročníka pokračovať. V uvedený deň budú mať triedy 8.A a 7.B riaditeľské voľno z dôvodu plynulého zabezpečenia realizácie testovania.

    • Okresné kolo v hraní šachu
     • Okresné kolo v hraní šachu

     • Dnes (13.11.) sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v súťaži hraní šachu základných a stredných škôl v Zákamennom. V silnej konkurencii 96 súťažiacich sa nám podarilo uspieť v prvej polovici, čo považujeme za veľký úspech, pretože hraniu šachu sa venujeme len od októbra tohto šk.roka.Vyhodnotenie chlapcov našej školy: 1. miesto: Tobias Kormaňák 8. roč., 2. miesto: Miroslav Kadavý 4. roč., 3. miesto: Michal Mudroň 8. roč. Dievčatá: 1. miesto: Timea Beganová 7. roč., 2. miesto: Miroslava Stroková 4. roč., 3. miesto: Katarina Dopaterová 6. roč. Žiakom srdečne blahoželáme 🤩

    • Koncert INTEGRÁCIA v Bratislave
     • Koncert INTEGRÁCIA v Bratislave

     • 12. 11. sme sa zúčastnili najočakávanejšieho charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA v Bratislave. Tento rok sa niesol veľkolepo, pretože sa spojilo Slovensko s Českom, Poľskom a Maďarskom o čom aj integrácia je - o spájaní 🌞.Okrem hostí zo Slovenska (Majk Spirit, Ego, Peťo Cmorík) nás prišli zabaviť hostia z ostatných krajín (Martin Chodúr, Tereza Mašková, poľská raperská skupina a mnohí ďalší), koncertom nás sprevádzala moderátorka Katka Brychtová, Martin Nikodým. Návštevou nás poctili aj pán Lajčák a pani Saková, pani Futtová.Atmosféra bola úžasná a naše deťúrence boli obdarení mnohými darčekmi. 🎁

    • Kvalifikačné kolo Futsalu
     • Kvalifikačné kolo Futsalu

     • 11. 11., sa v Mútnom odohralo kvalifikačné kolo Futsalu. Naši starší žiaci zabojovali o postup na okresné kolo, čo sa im aj podarilo 🎊Turnaja sa zúčastnili ZŠ Zákamenné, ZŠ Mútne a ZŠ Or. Veselé.Chlapci nepoľavili ani v jednom zápase a na okres sa prebojovali z krásneho 1. miesta 🎖️🥇🏆 Okresné kolo sa uskutoční 22.11., preto nám držte palce Našu školu reprezentovali Adam Kšenzulák, Michal Špagla, Tomáš Ľuba, Martin Juriga, Timotej Lučivňák, Timotej Čič, Dávid Kresťan, Matúš Florek, Pavol Jančo. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa šťastia 🍀 na okresnom kole.

    • Záložka do knihy spája školy 2019
     • Záložka do knihy spája školy 2019

     •    Do našej školy prišiel očakávaný balík z partnerskej školy Nitrianske Hrnčiarovce. Boli v ňom záložky, sprievodný list a iné drobnosti, ako pútavý časopis Nitriansky samosprávny kraj, malé mydielka, vianočné ozdoby. Zo záložiek sme urobili výstavku a následne si záložky rozobrali žiaci, ktorých veľmi potešilo, že tentoraz boli zalaminované. Sme radi, že sa nám podarilo spoločnými silami projekt dokončiť a už sa tešíme na ďalší ročník tohto česko-slovenského projektu.

     • Metodický  deň anglického jazyka

     • Dňa 8. novembra 2019  prebehol  Metodický  deň anglického jazyka v ZŠ s MŠ Mútne, kde p. učiteľky Mgr. Silvia Baláková a Mgr. Alena Košutová mali diseminačné  vstupy v rámci projektu Erasmus +.

      Mgr. Silvia Baláková predstavila náš projekt Učíme anglický jazyk s európskym srdcom , ktorý bol úspešný a v rámci neho sme absolvovali dvojtýždňový jazykový kurz v Cambridge. Zároveň odpovedala na všetky teoretické i praktické otázky ohľadom písania projektu, absolvovania prípravných stretnutí a celkovej práce s projektom.

      Mgr. Alena Košutová prostredníctvom prezentácie pokračovala v predstavovaní samotného priebehu a podstaty absolvovaného kurzu spolu s aktivitami, ktoré využíva vo vyučovacom procese.

      Zároveň obidve pani učiteľky predstavili pripravené aktivity, takže si všetci mali možnosť zažiť jednotlivé postupy práce so slovnou zásobou, s čítaním  s porozumením, s tvorbou príbehov  a ich dramatizáciou tak, aby ich mohli realizovať na svojich vyučovacích hodinách.

    • iBobor
     • iBobor

     • Tak, ako každý rok, aj tento sa zapájame s našimi žiakmi do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Od pondelka 11. novembra budú prebiehať súťaže v jednotlivých kategóriách:

      • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
      • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (3. ročník ZŠ),
      • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),
      • piatok 15. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

      Všetkým žiakom držime palce. :-)

     • V jeden deň, v jednu hodinu, spoločne na celom Slovensku

     • Aj ľudia v našej obci sa chcú tento rok zapojiť do akcie "V jeden deň, v jednu hodinu, spoločne na celom Slovensku". Táto akcia je zameraná na predvianočný čas, keď sa v mnohých obciach na Slovensku /a mnohé roky aj v Česku/ stretnú ľudia na rôznych miestach (kostoly, námestia, trhy,...) a spoločne si zahrajú a zaspievajú vianočné koledy. Tento rok sa budú spievať koledy v stredu 11.12.2019 o 18.00 pred kostolom. Koledy na tento rok sú: Dobrá novina, šťastná rodina, Ó, chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc. Preto Vás všetkých pozývame, spievajte, hrajte, trénujte, nacvičujte :-) Spoločne sa tam zídeme a tešíme sa na Vás.

      Foto: Zdroj internet

    • Oznam
     • Oznam

     • Nakoľko sa v poslednej dobe kopia sťažnosti na žiakov ohľadom správania sa v škole na chodbách, ale i na chodníkoch a v priestoroch zastávky, žiadame žiakov, aby:

      • po chodníku chodili slušne, nestrkali do seba (možnosť úrazu a dopravnej nehody), nepodkopávali si nohy, nebežali,
      • na bicykloch sa vezie vždy 1 žiak, ktorý dodržiava predpisy cestnej premávky,
      • pri urbári sa žiakom zakazuje oblievať seba aj objekty sladkými vodami, znečisťovať a znehodnocovať obecný aj súkromný majetok,  nevysedávať na pultíku pri urbárskom dome, žiaci sa správajú slušne,
      • v škole sa zakazuje behať po schodoch, skákať z viacerých schodov, šmýkať sa po zábradlí, žiaci si zašnurujú šnúrky, aby eliminovali vznik úrazov.

      Z tohto dôvodu bude od pondelka umožnené žiakom čakajúcim na autobus, ktorí nechodia na obed, aby zostali v priestoroch školy na hlavnej chodbe na kreslách, kde budú mať k dispozícii rôzne knihy a časopisy na skrátenie času čakania na autobus.

       

       

       

     • Pozvánka na divadelné predstavenie

     • Vážení rodičia, žiaci,

      srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie Beta, kde si?, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu 10.11.2019 v kultúrnom dome v Krušetnici. Začiatok predstavenia je o 17.00 a vstupné je dobrovoľné. Príďte podporiť našu bývalú žiačku aj rodákov z Krušetnice.

    • Testovanie prvákov
     • Testovanie prvákov

     •    V mesiaci október sa naši najmenší prváčikovia na hodinách telesnej výchovy pripravovali na testovanie telesnej zdatnosti. Postupne zvládli 10 rôznych predpísaných cvikov. Vo štvrtok 24.10.2019 sme zorganizovali testovanie za prítomnosti 5 učiteľov a pomocníkov – žiakov 9. ročníka. V telocvični sme pripravili jednotlivé stanovištia na cvičenie: 1. meranie a váženie, 2. dosahovanie v sede, 3. zostava s tyčou, 4. výdrž v zhybe, 5. skok z miesta, 6. ľah – sed, 7. kotúľanie 3 lôpt, 8. beh 4x10m, 9. vytrvalostný beh, 10. vlajková naháňačka. Všetky dosiahnuté časy jednotlivých žiakov boli zapisované do pripravených tabuliek. Testovanie sa vydarilo, žiaci boli nadšení, že všetky cvičenia zvládli.

    • Piráti krásy
     • Piráti krásy

     • Dnes sme sa po prvýkrát zúčastnili VI. ročníka  recitačnej súťaže „Piráti krásy“, ktorá je zameraná na prednes textov, ktoré sú oslavou Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve. V oblastnom kole, ktoré sa konalo v Námestove súťažil Šimon Juriga 8.A a Michaela Brčáková 8.A. Obidvaja recitátori získali vo svojej kategórii krásne 2. miesto a postupujú na diecézne kolo, ktoré sa bude konať 13. novembra 2019 v Spišskom Podhradí – Spišská Kapitula. Obidvom úspešným recitátorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Zároveň na nich budeme myslieť aj v diecéznom kole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje