• Pravidlá pre školy od 3.5.2021

     • Milí rodičia,

      od 3. mája bude naďalej prebiehať riadne vyučovanie v MŠ a ZŠ. Školský klub detí od pondelka 3.5.2021 je opäť v prevádzke.

      Všetci žiaci, ktorí prídu do školy alebo škôlky, musia predložiť  cez edupage čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíšu ich zákonní zástupcovia.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke.

      V prípade podozrenia na výskyt ochorenia žiaka alebo rodiča môžete sa otestovať.

      Testovanie v našej obci bude aj v túto sobotu 1.5.2021.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste sa riadili pokynmi, ktoré postupne zverejňujeme.

      Adaptačný rozvrh pre žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021 rozvrh_adaptacny_od_3.5.2021.pdf

      Žiaci 1.-4. a 8.-9. ročníka postupujú podľa rozvrhu platného pred dištančným vzdelávaním. 

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Aj tento školský rok je  poznačený vplyvmi pandémie, čo sa odrazilo na priebehu niektorých  súťaží, na ktoré sme po minulé roky pravidelne  pripravovali našich žiakov. Jednou z nich je aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.  Sme radi, že sa vôbec mohlo uskutočniť školské kolo spomínanej  súťaže. Dnes sme si vypočuli  pekné recitátorské prednesy, za ktoré ďakujeme Romanke Grofčíkovej 7.A, Barborke Greňovej 8.A a Anetke Dopaterovej 8.B.

      Hoci žiačky  nepostupujú do okresného kola, srdečne im ďakujeme za odvahu a svedomitú prípravu.

    • Do školy sme sa tešili
     • Do školy sme sa tešili

     • V dňoch 23. 04 a 28.04 2021 našu školu navštívili psychológovia z CCCaP  Námestovo, aby pomohli našim žiakom pri prekonávaní stresu pri ich nástupe na prezenčnú formu výučby. Pre mnohých z nich bude opätovný návrat do kolektívu náročný a aj z toho dôvodu MŠVVaŠ odporúča so žiakmi realizovať aktivity zamerané na bezpečný nástup do škôl a skorú adaptáciu. Žiaci pod ich vedením robili rôzne aktivity, rozprávali sa aj o pozitívach a negatívach dištančnej formy výučby a väčšina z nich potvrdila, že sa veľmi tešili do školy. Ďakujeme za ich návštevu a skvelý  program.

    • Nebuďme ľahostajní
     • Nebuďme ľahostajní

     • Krásny slnečný deň sme využili s našimi žiakmi a vyčistili sme okolie cesty medzi Krušetnicou a Lomnou. Nazbierali sme 4 vrecia odpadu, ktorý zrejme vyhadzujú cestujúci z áut. Boli to hlavne fľaše z alkoholu, rôzne plechovky a plastové fľaše. Chcem sa poďakovať žiakom 8.B, ktorí sa veľmi ochotne ujali tejto úlohy. Chceme vyzvať aj ostatných žiakov aj rodičov, aby si pri prechádzkach v prírode  všímali kde je odpad, upozornili na to alebo to vyčistili. Najlepšia výchova je vlastným príkladom,  treba ukázať deťom, že sa nebojíme ani nehanbíme  zobrať rukavice a vyzbierať odhodený odpad.  Ak človek bude ďalej ničiť prírodu, podreže si sám konár, na ktorom sedí.

       

    • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Oznamujeme rodičom detí, že v zmysle par.59 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a nariadení zverejňujeme nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ Krušetnica na školský rok 2021/2022.

      Žiadosť sa podáva v čase od 1.mája 2021 do 31.mája 2021.

      Zákonný zástupca si môže tlačivo vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke mš: www.mskrusetnica.edupage.org

      Žiadosť musí byť potvrdená  detským lekárom (ak dieťa navštevuje aj iného odborného lekára alebo má akékoľvek zdravotné problémy je nevyhnutné o tom informovať ZRŠ pre MŠ).

      K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.


      Ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly_2021-2022.doc


      Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

      • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku do 31.8.2021 (predprimárne vzdelávanie je povinné),
      • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
      • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 rok veku,
      • dieťa od 2 rokov a dieťa   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ Krušetnica do 15.06.2021.
    • Potrebuješ doučiť?
     • Potrebuješ doučiť?

     • Komunitné centrum Námestovo a Komunitné centrum SINAJ Trstená ponúka žiakom na II. stupni ZŠ poobedné doučovanie.

      MATEMATIKA, SLOVENČINA, CUDZÍ JAZYK.....?

      Prítomnosť mentora, ktorý bude deťom pomáhať zvládnuť učivo.

      Prihlásiť sa môžete tu 👇👇

      https://viac.typeform.com/to/fj6u3LrF

      Doučovanie prebieha 2x do týždňa v poobedňajších hodinách.

      Bližšie informácie: KC Námestovo / kcnamestovo@ozviac.sk / 0904 539 283

     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • „Kto nepozná Písmo, nepozná Ježiša Krista.“ Sv. Hieronym

      V duchu tohto hesla je zameraná biblická olympiáda. Súťažiaci si musia dopodrobna naštudovať vždy 3 knihy zo Svätého písma.

      Naše dievčatá, Miriam Bugajová 7.A, Anetka Dopaterová 8.BRebeka Mikytová 8.B, ktoré vyhrali 1. miesto v okresnom (dekanátnom) kole, si dnes, pri návrate na prezenčné vyučovanie, prebrali výherné ceny, ktoré im poslali organizátori súťaže.

      20. apríla súťažili  v krajskom (diecéznom) kole. Miriam riešila úlohy online z domu, keďže siedmy ročník mal ešte dištančné vzdelávanie. Anetka a Rebeka riešili úlohy v škole. V tomto kole už nezískali výherné miesta, ale boli úspešnými riešiteľkami. Tešíme sa s nimi a blahoželáme.

    • Obnova prezenčnej výučby pre žiakov 5.- 7. ročníka
     • Obnova prezenčnej výučby pre žiakov 5.- 7. ročníka

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od 26.4.2021  obnovujeme prezenčnú výučbu pre žiakov 5.-7. ročníka. To znamená, že od pondelku budeme znova všetci v škole!

      Prosíme všetkých rodičov detí MŠ  a žiakov ZŠ, aby  podali prostredníctvom Edupage čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a priložili fotografiu negatívneho testu žiaka (5.-9. roč.)  a jedného zákonného zástupcu (alebo platnej výnimky).

      V prílohe sa nachádzajú bližšie informácie ohľadom nástupu (rozvrhu) žiakov do školy. Veríme, že sa všetci naši piataci, šiestaci a siedmaci do školy tešia.

      Prvý týždeň bude pokojnejší, plný radosti zo stretnutia po dlhom odlúčení, denne budú mať žiaci max. 5 vyučovacích hodín.

      Pani kuchárky v školskej jedálni  budú variť.

      Školský klub detí do 30.04.2021 nebude ešte v prevádzke.

      Testovanie prebehne v našej obci dňa 24.4. od 8.00-14.00.

      Už sa na Vás všetci tešíme.

      Pokyny_na_navrat_a_rozvrhy.pdf​​​​​​​


    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dnes (22. 4.) máme Deň Zeme. Nemalo by nám byť jedno, v akom stave ju necháme pre budúce generácie. Už aj deti totiž vedia, že je veľmi dôležité, ako sa správame k prírode a životnému prostrediu. Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani nám, žiakom. Naša škola je zapojená do projektu Zelená škola a tu sme si vybrali tému ODPADY. Preto sme dnes robili s deťmi aktivity ako správne triedime odpad. Opäť sme si zopakovali, aká dôležitá je recyklácia a čo všetko sa dá z recyklovaného odpadu vyrobiť. Žiaci si aj v prakticky vyskúšali či dokážu správne separovať, a kde aký odpad patrí. Takmer všetky vyučovacie hodiny sme venovali dnešnému sviatku našej Zeme.

      V závere tematického dňa sme aktívne prispeli  k tvorbe, zveľaďovaniu a ochrane životného prostredia. Žiaci 1. a 4. ročníka vyčistili okolie našej školy.

      Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním  nás všetkých: ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍL.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 21.4.2021 sa uskutočnil Zápis predškolákov do 1. ročníka základnej školy. Zápisu sa zúčastnilo 10 rodičov bez detí.  Na budúci školský rok budeme mať 9 nových žiakov, 1 predškolák má odklad povinnej školskej dochádzky. Rodičia prišli v pridelenom časovom harmonograme pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Pre každého  predškoláka prevzali rodičia malý darček k zápisu a pekný pamätný list. Tešíme sa na nových prváčikov.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 13.4. (kategórie P3 - P5) a 14.4. (kategórie P6-P8) prebehlo okresné kolo pytagoriády - 42. ročník. Niektorých kategórií sa zúčastnili aj naši žiaci. Celkovo sa pytagorády zúčastnilo 7 žiakov našej školy. Pytagoriáda prebehla netradične - online formou, na ktorú si už ale žiaci zvykli. Rodičia museli podpísať, že žiaci pracovali samostatne. Žiaci 1. stupňa ju absolvovali v škole na notebookoch v počítačovej učebni pod pedagogickým dozorom. Žiak 3. ročníka Jozef Florek a žiak 4. ročníka Lukáš Adamčík - boli úspešnými riešiteľmi. Trom žiakom chýbal do úspešnosti iba jeden bod. Aj tak sme na nich hrdí, pretože tento rok nebolo možné sa moc venovať precvičovaniu na tieto súťaže kvôli pandemickým opatreniam.

      Gratulujeme :-)

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Milí rodičia, žiaci,

      od pondelka 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch 5.-9. Tí žiaci, ktorí chodili na obed aj pred dištančným vzdelávaním automatický budú pokračovať. Kto nechce chodiť na obed, nech sa do piatka 23.4. 2021 do 12.00 u vedúcej školskej jedálne na telef. čísle: 0918 865 580 odhlási.

      Táto informácia platí aj pre žiakov 1.-4.

      Ak nastanú nejaké zmeny včas oznámime.

      Ďakujem za pochopenie.

       

    • Projekt - Spolu múdrejší
     • Projekt - Spolu múdrejší

     • Hurá! Uspeli sme!

      Milí rodičia a žiaci!

      Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu múdrejší“, ktorého cieľom je podporiť žiakov ohrozených školským neúspechom formou dostupného doučovania, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách. Chceme pomôcť žiakom osvojiť si, a najmä utvrdiť učivo z jednotlivých predmetov.

      Veríme, že spoločnými silami to zvládneme a budeme nápomocní Vašim deťom k zlepšeniu ich prospechu.

      Viac info u triednych učiteľov.

    • Organizácia vyučovania od 19. apríla 2021 (návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy)
     • Organizácia vyučovania od 19. apríla 2021 (návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy)

     • Od 19. apríla bude prebiehať riadne (prezenčné) vyučovanie v materskej škole, na 1. stupni, v triedach 8. a 9. ročníka.

      Žiaci 5. – 7. ročníka sa budú aj naďalej učiť z domu.

      V prevádzke nebude Školský klub detí ani školská jedáleň (celý budúci týždeň sa pre žiakov školy nebude ešte variť).

      Dokumenty potrebné pri nástupe do školy:

      Pre nástup do školy žiaka 1. stupňa ZŠ a dieťaťa do škôlky je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní. Postupuje tak ako doteraz.
      2. Čestné vyhlásenie – cez edupage ako doteraz.

      Pre nástup do školy pre žiakov 2. stupňa ZŠ je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní
      2. Test žiaka nie starší ako 7 dní.
      3. Čestné vyhlásenie – všetko sa bude realizovať cez edupage.

      Testovanie v obci prebehne 17.4.2021 v čase od 8.00 – 16.00 (obed 12.00 – 13.00).

      Pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu

      1. Od pondelka vstúpia títo žiaci do dvoch adaptačných týždňov (19.4.-30.4.2021)
      2. V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) a v zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov - bude  hlavnou náplňou našej práce, počas adaptačných týždňov,  venovať pozornosť Vášmu dieťaťu predovšetkým ako ľudskej osobe, ktorá prešla dlhým , náročným obdobím odlúčenia od školy a kolektívu.
      3. Tejto skutočnosti zodpovedá adaptačný rozvrh pre týchto žiakov, ktorý bude platiť týždeň a je súčasťou tohto dokumentu. Druhý týždeň bude tiež adaptačný, ale žiaci sa budú vyučovať podľa bežného rozvrhu. No adaptačný proces budú realizovať jednotliví vyučujúci na svojich vyučovacích hodinách (viď. bod 5)
      4. Adaptačný rozvrh je plný aktivít zameraných na osobnosť Vašich detí v rámci Triednych aktívov (TA). Veľký priestor je preto venovaný času, ktorý budú najviac tráviť s triednou učiteľkou.
      5. Adaptačný rozvrh tvoria aj predmety, na ktoré si žiaci budú nosiť riadne učebné pomôcky. Počas adaptačných týždňov, ale nebudú skúšaní, nebudú písať testy a nebude prebiehať klasifikácia.  Vyučovanie bude prebiehať hravou a zábavnou formou, opakovaním prebratého učiva a  interaktívne. Vyučovacie hodiny budú zamerané na opätovné získanie potrebných návykov na učenie sa a spoluprácu so žiakmi a aj vyučujúcimi.
      6. Aktivity na TA budú tematicky, odborne a kvalitne pripravené tak, aby boli pre žiakov pozitívnym zážitkom a odmenou za čas odlúčenia od školy.
      7. Prosíme rodičov, aby nevnímali tieto aktivity ako "hranie", alebo ako "stratený čas". Naopak sú pre žiakov a ich obnovu školských návykov mimoriadne potrebné a dôležité.

       

      1. Dištančné vyučovanie ročníkov 5.,6. a 7. pokračuje podľa dištančného rozvrhu aj naďalej.

       

      V praxi to znamená, že počas adaptačného rozvrhu (19.4.-30.4.2021) v škole

      • hodina začína vždy o  7:30, hodiny budú ako zvyčajne 45 min.,
      • žiaci majú povinnosť prichádzať do školy včas od 7:10h a byť v triede najneskôr 10 minút pred zvonením,
      • vyučovací deň bude mať 5 vyuč. hodín podľa adaptačného rozvrhu,
      • autobusové spoje budú premávať tak, ako v bežný školský deň,
      • žiaci sa ale nemôžu prihlásiť (prvý týždeň) na obedy v jedálni, pretože všetky pracovníčky ŠJ sú v karanténe.

       

      Vysvetlivky skratiek k rozvrhom v prílohe:

      Triedne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti :

      TA - K     -  Triedny aktív -   Komunikácia , ranný kruh

      TA - T     -  Triedny aktív -   Tvorivosť, talent 

      TA - S      -  Triedny aktív –  Spolupráca

      TA - P      - Triedna aktív  -   Pohybových zručností

      TA - Š      - Triedny aktív  -   Šikanovanie

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • Včera aj dnes (13.4.-14.4.2021) sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády - 42. ročník online formou. Žiaci 3.-4. ročníka ich absolvovali v škole cez notebooky v počítačovej miestnosti. Žiaci od 5. ročníka riešili úlohy z domu. Veríme, že sa im všetkým darilo a po skúsenostiach z dištančnej formy výučby ich táto situácia neprekvapila.

    • Pozor, zmena!!!
     • Pozor, zmena!!!

     • Milí rodičia a žiaci,

      od 12.04.2021 ideme trošku v zmenenom režime:

      1. Vyučovanie 1.-4. bude prebiehať, tak ako doteraz.

      2. Školský klub detí nebude.

      3. Nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

      4. Materská škola bude pokračovať v nezmenenom režime.

      Zatiaľ to bude platiť takto.

       

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásny zbytok víkendu.

    • Nástup do školy od 12.4.2021
     • Nástup do školy od 12.4.2021

     • Od 12. apríla bude v prevádzke materská škola, 1. stupeň ZŠ, ŠKD a školská jedáleň. Zároveň do školy chodia tí žiaci, ktorí sa  vzdelávajú v skupinách.

      Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú aj naďalej učiť z domu dištančne.

      Dokumenty potrebné pri nástupe do školy:

      Pre nástup do školy žiaka 1. stupňa ZŠ a dieťaťa do škôlky je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.
      2. Žiak 2. stupňa učiaci sa v skupinách – test nie starší ako 7 dní.
      3. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené cez edupage v sekcii žiadosti/vyhlásenia.

      Testovanie v našej obci bude 10.04.2021 od 8.00 – 16.00, obedňajšia prestávka  od 12.00 hod. – 13.00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje