• Projekt - Spolu múdrejší
     • Projekt - Spolu múdrejší

     • Hurá! Uspeli sme!

      Milí rodičia a žiaci!

      Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu múdrejší“, ktorého cieľom je podporiť žiakov ohrozených školským neúspechom formou dostupného doučovania, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách. Chceme pomôcť žiakom osvojiť si, a najmä utvrdiť učivo z jednotlivých predmetov.

      Veríme, že spoločnými silami to zvládneme a budeme nápomocní Vašim deťom k zlepšeniu ich prospechu.

      Viac info u triednych učiteľov.

    • Organizácia vyučovania od 19. apríla 2021 (návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy)
     • Organizácia vyučovania od 19. apríla 2021 (návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy)

     • Od 19. apríla bude prebiehať riadne (prezenčné) vyučovanie v materskej škole, na 1. stupni, v triedach 8. a 9. ročníka.

      Žiaci 5. – 7. ročníka sa budú aj naďalej učiť z domu.

      V prevádzke nebude Školský klub detí ani školská jedáleň (celý budúci týždeň sa pre žiakov školy nebude ešte variť).

      Dokumenty potrebné pri nástupe do školy:

      Pre nástup do školy žiaka 1. stupňa ZŠ a dieťaťa do škôlky je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní. Postupuje tak ako doteraz.
      2. Čestné vyhlásenie – cez edupage ako doteraz.

      Pre nástup do školy pre žiakov 2. stupňa ZŠ je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní
      2. Test žiaka nie starší ako 7 dní.
      3. Čestné vyhlásenie – všetko sa bude realizovať cez edupage.

      Testovanie v obci prebehne 17.4.2021 v čase od 8.00 – 16.00 (obed 12.00 – 13.00).

      Pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu

      1. Od pondelka vstúpia títo žiaci do dvoch adaptačných týždňov (19.4.-30.4.2021)
      2. V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) a v zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov - bude  hlavnou náplňou našej práce, počas adaptačných týždňov,  venovať pozornosť Vášmu dieťaťu predovšetkým ako ľudskej osobe, ktorá prešla dlhým , náročným obdobím odlúčenia od školy a kolektívu.
      3. Tejto skutočnosti zodpovedá adaptačný rozvrh pre týchto žiakov, ktorý bude platiť týždeň a je súčasťou tohto dokumentu. Druhý týždeň bude tiež adaptačný, ale žiaci sa budú vyučovať podľa bežného rozvrhu. No adaptačný proces budú realizovať jednotliví vyučujúci na svojich vyučovacích hodinách (viď. bod 5)
      4. Adaptačný rozvrh je plný aktivít zameraných na osobnosť Vašich detí v rámci Triednych aktívov (TA). Veľký priestor je preto venovaný času, ktorý budú najviac tráviť s triednou učiteľkou.
      5. Adaptačný rozvrh tvoria aj predmety, na ktoré si žiaci budú nosiť riadne učebné pomôcky. Počas adaptačných týždňov, ale nebudú skúšaní, nebudú písať testy a nebude prebiehať klasifikácia.  Vyučovanie bude prebiehať hravou a zábavnou formou, opakovaním prebratého učiva a  interaktívne. Vyučovacie hodiny budú zamerané na opätovné získanie potrebných návykov na učenie sa a spoluprácu so žiakmi a aj vyučujúcimi.
      6. Aktivity na TA budú tematicky, odborne a kvalitne pripravené tak, aby boli pre žiakov pozitívnym zážitkom a odmenou za čas odlúčenia od školy.
      7. Prosíme rodičov, aby nevnímali tieto aktivity ako "hranie", alebo ako "stratený čas". Naopak sú pre žiakov a ich obnovu školských návykov mimoriadne potrebné a dôležité.

       

      1. Dištančné vyučovanie ročníkov 5.,6. a 7. pokračuje podľa dištančného rozvrhu aj naďalej.

       

      V praxi to znamená, že počas adaptačného rozvrhu (19.4.-30.4.2021) v škole

      • hodina začína vždy o  7:30, hodiny budú ako zvyčajne 45 min.,
      • žiaci majú povinnosť prichádzať do školy včas od 7:10h a byť v triede najneskôr 10 minút pred zvonením,
      • vyučovací deň bude mať 5 vyuč. hodín podľa adaptačného rozvrhu,
      • autobusové spoje budú premávať tak, ako v bežný školský deň,
      • žiaci sa ale nemôžu prihlásiť (prvý týždeň) na obedy v jedálni, pretože všetky pracovníčky ŠJ sú v karanténe.

       

      Vysvetlivky skratiek k rozvrhom v prílohe:

      Triedne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti :

      TA - K     -  Triedny aktív -   Komunikácia , ranný kruh

      TA - T     -  Triedny aktív -   Tvorivosť, talent 

      TA - S      -  Triedny aktív –  Spolupráca

      TA - P      - Triedna aktív  -   Pohybových zručností

      TA - Š      - Triedny aktív  -   Šikanovanie

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • Včera aj dnes (13.4.-14.4.2021) sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády - 42. ročník online formou. Žiaci 3.-4. ročníka ich absolvovali v škole cez notebooky v počítačovej miestnosti. Žiaci od 5. ročníka riešili úlohy z domu. Veríme, že sa im všetkým darilo a po skúsenostiach z dištančnej formy výučby ich táto situácia neprekvapila.

    • Pozor, zmena!!!
     • Pozor, zmena!!!

     • Milí rodičia a žiaci,

      od 12.04.2021 ideme trošku v zmenenom režime:

      1. Vyučovanie 1.-4. bude prebiehať, tak ako doteraz.

      2. Školský klub detí nebude.

      3. Nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

      4. Materská škola bude pokračovať v nezmenenom režime.

      Zatiaľ to bude platiť takto.

       

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásny zbytok víkendu.

    • Nástup do školy od 12.4.2021
     • Nástup do školy od 12.4.2021

     • Od 12. apríla bude v prevádzke materská škola, 1. stupeň ZŠ, ŠKD a školská jedáleň. Zároveň do školy chodia tí žiaci, ktorí sa  vzdelávajú v skupinách.

      Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú aj naďalej učiť z domu dištančne.

      Dokumenty potrebné pri nástupe do školy:

      Pre nástup do školy žiaka 1. stupňa ZŠ a dieťaťa do škôlky je potrebné:

      1. Test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.
      2. Žiak 2. stupňa učiaci sa v skupinách – test nie starší ako 7 dní.
      3. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené cez edupage v sekcii žiadosti/vyhlásenia.

      Testovanie v našej obci bude 10.04.2021 od 8.00 – 16.00, obedňajšia prestávka  od 12.00 hod. – 13.00 hod.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Milí rodičia, žiaci,

      od zajtra 1.4.2021 sa  začínajú veľkonočné prázdniny a veľkonočné sviatky. Prežite ich spolu v rodinnom kruhu, aby sme sa 7.4.2021 stretli všetci zdraví a oddýchnutí v škole alebo aj počas online výučby. Veríme, že nám epidemiologická situácia dovolí nastúpiť všetkých už v mesiaci apríl.

      !!! Pozor, testovanie v túto sobotu - 3.4.2021 bude v obci Lomná v čase od 9.00 -16.00. Prestávka je v čase 12.00-13.00. Plánované testovanie v Krušetnici bude 10.4.2021 (sobota).

       

      Korbáč, vodu, kraslíc moc,

      nech prinesie Veľká noc.

      Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,

      želáme Vám k sviatku jari.

       

      Obrázok: zdroj internet

    • Prekvapenie
     • Prekvapenie

     • Dnes nás čakalo ďalšie príjemné prekvapenie od Obecného úradu v Krušetnici. Každý zamestnanec dostal balíček vitamínov Koviďáčik s respirátorom. Touto cestou chceme poďakovať p. starostke, že aj v týchto ťažkých časoch obec pomáha pri prevencii proti ochoreniu Covid 19.

      Srdečne ďakujeme

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • “Ak má človek vyžarovať slnečné svetlo na ďalších ľudí, najprv ho musí mať vo svojom vnútri.”

      – Romain Rolland

      Včera bol 28.marec, ktorý každoročne prináleží sviatku učiteľov. Dnes sme si aj my symbolicky pripomenuli tento významný deň, ktorý začal netypicky. Najskôr sme mali krátku slávnostnú poradu aj s kolegynkami cez MS Teams, kde sme sa stretli všetci vo virtuálnom prostredí. Poradu zahájila p. riaditeľka M. Olešová slávnostným príhovorom, ktorý ukončila popriatím nám všetkým k ďalším úspechom v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Ďalším prekvapením boli krásne jarné kytičky, ktoré nám všetkým zamestnancom školy a školských zariadení darovala p. starostka T. Pacoňová. Aby toho nebolo málo, do tretice dostal každý zamestnanec aj finančnú poukážku na nákup v obchodnom reťazci.

      Ďakujeme

    • Organizácia vyučovania od 29.3.
     • Organizácia vyučovania od 29.3.

     • Milí rodičia,

      prešiel ďalší týždeň, a preto Vám zasielame pokyny k vyučovaniu od 29.3. Režim zostáva nezmenený. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage. Prosíme Vás vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti v edupage v časti vyhlásenia/žiadosti. Podmienkou je aj priložený odfotený negatívny test jedného z rodičov.

      Prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Pre žiakov sú naďalej povinné rúška, nie respirátory.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Zároveň od 1. apríla 2021 začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú do 7.4.2021. Vyučovanie pokračuje od 7.4.2021.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 27. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 16:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

    • Kníhkupectvo – obchod s knihami
     • Kníhkupectvo – obchod s knihami

     • Žiaci vyzdobili tabuľu, zobrali sme knihy z našej knižnice, určili sme cenu jednotlivým knihám, pripravili sme lavice, kde žiaci poukladali tovar – knihy. Nasledovalo rozdelenie úloh – niektorí knihy ponúkali ako Matej Hrebenda vo svojej dobe ich predával na jarmokoch – niektorí nakupovali a niektorí pracovali v pokladni. V škole máme cvičné peňaženky, takže naši žiaci spojili cvičenie čiateľskej a finančnej gramotnosti. Tiež máme dve pokladne s peniazmi – detskými. Nákupné košíky sme si vytvorili z kartónových krabíc. Hra na obchod našich žiakov veľmi zaujala, preto sme sa rozhodli, že do jednej prázdnej triedy nainštalujeme Kníhkupectvo, aby sa mohli všetky triedy zahrať na obchod s knihami.

    • Vyhodnotenie veľkej čitateľskej súťaže
     • Vyhodnotenie veľkej čitateľskej súťaže

     •    Počas mesiaca Marec – mesiac kníh prebiehala v našej škole Veľká čitateľská súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci ročníkov 1.-4. Súťaž mala 2 súťažné kolá, ktoré boli zamerané na obľúbené knihy detí, poznávanie ľudových rozprávok, texty na čítanie s porozumením. Čitatelia, ktorí sa zapojili, vyriešili všetky dané úlohy výborne, preto sme odmenili všetkých. Čitatelia dostali Certifikát majstra čitateľa, Certifikát majsterky čitateľky, vyrobenú záložku do knihy a vecnú odmenu. Ďakujeme všetkým čitateľom za aktivitu, radosť z práce, veľký záujem o knihy a našu školskú knižnicu.

    • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “
     • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “

     •    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorilo rozvojový projekt pre základné školy na Slovensku, cieľom ktorého bolo podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. V rámci tohto projektu prerozdelilo finančnú injekciu základným školám, ktoré majú školskú knižnicu na nákup kníh. Naša škola dostala 800 €, čo nás nesmierne potešilo a bola to najvyššia suma, ktorú mohla škola dostať. Za túto sumu sme nakúpili knihy pre mladších i starších žiakov. Z nových kníh sme urobili v našej školskej knižnici výstavu. Žiakom sa nové knihy veľmi páčia. Veľmi pekne ďakujeme Ministerstvu školstva SR za realizáciu tohto projektu a tešíme sa spolu s našimi žiakmi z nových kníh.

     • Deň učiteľov

     • Blíži sa náš sviatok, ktorý každoročne pripadne na 28. marca. Tentokrát to bude v predsviatočnú nedeľu. Veríme, že si ho oslávime v kruhu našich najbližších, keďže momentálna situácia spojená s pandémiou Covid 19 nám nedovoľuje uctiť si ho spoločne so všetkými pedagógmi spolu.

    • Organizácia vyučovania od 22.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 22.3.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe platného rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a jeho zmeny z 19. marca 2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR, žiaci 2. stupňa v pokračujú aj naďalej dištančnom vzdelávaní.

      Uvedomujeme si, že potrebu vrátiť deti do školy aj priaznivú epidemiologickú situáciu v regióne. Ale zároveň musíme dbať o zdravie našich detí, zamestnancov a riadiť sa predpismi, ktoré vydalo ministerstvo školstva. Preto žiaci 2. stupňa nenastupujú do školy na prezenčné vyučovanie, ale pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

      1. stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní ako doteraz.

      Chápeme, že tlak verejnosti na otvorenie škôl je veľký a argumenty, prečo je to potrebné sú naozaj správne a stotožňujem sa s nimi, ale na základe vývoja epidemiologickej situácie a vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility musíme byť ešte trpezliví a veríme, že po veľkonočných sviatkoch sa rozhodnutie ministra zmení a všetkých žiakov s radosťou privítame v našich školách.

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

     •    V školskom roku 2020/2021 prebieha už 7. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, do ktorého sa tentokrát zapojilo vyše 25 000 žiakov 1. – 4. ročníka z 587 základných škôl. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci 2.,3. a 4 ročníka. Úlohou žiakov je v rámci každého ročníka prečítať dva rôzne príbehy a správne odpovedať na otázky za textami, ktoré preverujú mieru porozumenia prečítaných textov. V ďalšom kroku musia žiaci spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby.

      Texty pre 2. ročník: Pierko + Najkrajší darček

      Texty pre 3. ročník: Vierka a tajomstvo babičkinho podkrovia + Ako Paľko získal superschopnosť

      Texty pre 4. ročník : Výlet pána Rýma + Farmárov tajný sen

      Naši žiaci sa prelúskali týmito textami, hravo vyriešili všetky úlohy a nakreslili jeden obrázok, do ktorého spojili obidva texty. Všetky práce sme poslali na vyhodnotenie. Ďakujeme všetkým žiakom za ich aktívny prístup k tejto súťaži.

    • Marec – mesiac kníh
     • Marec – mesiac kníh

     • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

      ― Joseph Addison

         Počas tohto jarného mesiaca – mesiaca kníh - organizujeme rôzne aktivity pre žiakov našej školy:

      • Výstava kníh v školskej knižnici z kníh, ktoré máme v našej knižnici – táto jednoduchá aktivita s knihami sa nám veľmi osvedčila, pretože sme knihy z políc povyberali a naši žiaci boli prekvapení, aké krásne knihy máme. Každý deň chodia do knižnice, prezerajú si knihy, požičiavajú si knihy, hľadajú v nich rôzne informácie a sú šťastní, keď nájdu informácie, ktoré sa učia na jednotlivých predmetoch. Našu výstavku obmieňame, prvý týždeň sme mali na výstavke rozprávky, teraz máme encyklopédie, nasledovať budú povesti, básne,... Odporúčame urobiť si takúto aktivitu aj doma, určite majú všetky naše rodiny svoje malé domáce knižnice – skúste s dovolením svojich rodičov povyberať knihy z políc a vytvoriť si domácu výstavu vašich kníh doma. Skúste si pripomenúť, kto vám knihy daroval alebo kúpil. Vezmite si ich do rúk, čítajte, prezerajte, rozprávajte sa o nich,... Pozvite na túto aktivitu svojich rodičov, či starých rodičov, určite sa veľa dozviete a využijete voľný čas na poučenie celej rodiny.
      • Prezentácia o Matejovi Hrebendovi  9.3.2021– túto prezentáciu dostali všetci žiaci našej školy, hovorí o veľkom milovníkovi kníh, ktorý žil v 18. a 19. storočí a je nám príkladom, ako sa máme ku knihám správať.
      • Veľká čitateľská súťaž – v našej škole prebieha veľká čitateľská súťaž pre žiakov 1.4. ročníka. Súťaž má 3. kolá. Minulý týždeň prebehlo 1. kolo súťaže s názvom Moja obľúbená kniha, kde naši žiaci  formou pracovného listu predstavili svoju obľúbenú knihu, s autorom a ilustrátorom, napísali, o čom je kniha a nakresli obrázok o svojej knihe. Druhá úloha bola poznávacia – žiaci mali pomenovať jednotlivé rozprávky podľa ilustrácií. Všetci čitatelia, ktorí sa zapojili do 1. kola splnili všetky úlohy 1. kola a postupujú do 2. kola. Na našej knižničnej nástenke je uvedené vyhodnotenie 1. kola a všetky práce detí sú vystavené na malej výstavke na dolnej chodbe našej školy. Tento týždeň prebieha 2. kolo našej súťaže, ktorá je venovaná čítaniu s porozumením. Každá trieda dostala dve úlohy: krátky text s úlohami o texte a vymaľovať obrázok podľa daného textu – takže všetky obrázky majú byť rovnaké. 2. kolo vyhodnotíme v piatok tento týždeň. Na budúci týždeň bude prebiehať 3. a posledné kolo. Potom vyhodnotíme a odmeníme našich čitateľov.
      • Tvorivé písanie – úlohou našich čitateľov je napísať príbeh, či báseň o knihách, o čítaní, o knižnici,... Niektorí čitatelia už svoje práce aj odovzdali a sú vystavené na našej výstavke. Samozrejme do tejto aktivity sa môžu zapojiť aj žiaci ročníkov 5.9. Milí žiaci, napíšte a pošlite cez edupage. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte.
      • Kníhkupectvo

      V jednej triede sme vytvorili Kníhkupectvo – obchod s knihami. Žiaci vyzdobili tabuľu, zobrali sme knihy z našej knižnice, určili sme cenu jednotlivým knihám, pripravili sme lavice, kde žiaci poukladali tovar – knihy. Nasledovalo rozdelenie úloh – niektorí knihy ponúkali ako Matej Hrebenda vo svojej dobe ich predával na jarmokoch – niektorí nakupovali a niektorí pracovali v pokladni. V škole máme cvičné peňaženky, takže naši žiaci spojili cvičenie čiateľskej a finančnej gramotnosti. Tiež máme dve pokladne s peniazmi – detskými. Nákupné košíky sme si vytvorili z kartónových krabíc. Hra na obchod našich žiakov veľmi zaujala, preto sme sa rozhodli, že do jednej prázdnej triedy nainštalujeme Kníhkupectvo, aby sa mohli všetky triedy zahrať na obchod s knihami.

      • Hviezdoslavov Kubín

      Naši žiaci sa už začali pripravovať na túto recitačnú súťaž, chodia do školskej knižnice a hľadajú básne a príbehy, ktoré sa budú pomaly učiť naspamäť. Realizácia tejto súťaže bude v apríli, ale s prípravou už začíname.

      Marec – mesiac kníh si v našej škole pripomíname aj krátkymi rozhlasovými reláciami.

      Milí žiaci, začala sa druhá polovica mesiaca marec, takže pevne dúfame, že sa nám všetky  aktivity vydaria a budeme mať z našej činnosti  a kníh veľkú radosť.    

      “Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

      ― Charles William Eliot

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 10.3. sa uskutočnila biblická olympiáda dekanátne (okresné) kolo online formou. Z našej školy sa do súťaže zapojili ako trojčlenné družstvo Anetka Dopaterová, Rebeka Mikytová z 8.B a Miriam Bugajová  zo 7.A. Žiačky vyhrali 1. miesto a postupujú do diecézneho (krajského) kola. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.

    • Organizácia vyučovania od 15.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

     • Milí rodičia,

      prešiel ďalší týždeň, a preto Vám zasielame pokyny k vyučovaniu od 15.3. Režim zostáva nezmenený. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage. Prosíme Vás vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti v edupage v časti vyhlásenia/žiadosti. Podmienkou je aj priložený odfotený negatívny test jedného z rodičov.

      Zároveň prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Pre žiakov sú naďalej povinné rúška, nie respirátory.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 13. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 16:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje